מאגר ספרי קודש

י'ב תשרי אמירות מעורפלות

ספר חפץ חיים - 12 יום - י"ב תשרי

אמירות מעורפלות
יהודי מישראל מצווה לנהוג זהירות מרובה בלשונו ולא לומד דברים היכולים להתפרש כגנאי, דוגמא לדיבור דו - משמעי שאסור לאמרו הוא "פלוני מתכוון לטובה "שאפשר לפרשו" הוא מתכוון לטובה אך אינו מצטיין בחכמה", או "כוונותיו טובות אבל מעשיו רעים" אם אדם מתכוון בפשטות לומר על פלוני ש"כוונותיו טובות והואאדם הגון "כי אז עליו להבהיר זאת בצורה ברורה.

"כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים..."


ספר שמירת הלשון - פירוש הלכה י"ב תשרי מחזור א'

מידה כנגד מידה
ועוד יש טעם אחר בזה - כי ידוע הוא, כי לפי מה שהאדם מתנהג את עצמו במדותיו בעולם הזה, הוא מעודד כנגדו למעלה בעולם העליון כל מידה לפי ענינה: אם דרכו להעביר על מדותיו ומתנהג עם אנשים במידת החסד והרחמים הוא מעודד כנגדו למעלה את מידת הרחמים, ומרחם הקדוש ברוך הוא - על העולם בשבילו, ומפרי פי איש תשבע נפשו, וזוכה הוא גם -כן שירחם הקדוש ברוך הוא עליו ויעבירו על פשעיו, כמאמרם :כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמים {שבת קנא , כ}: כל המעביר על מדותיו, מעבירין לו על כל פשעיו {ר"ח יז א} וכמו שאיתא בזוהר הקדוש פרשת אמר {דף צב ע"א} תנינן : בעובדא דלתתא אתער עובדא דלעלא, אי בר-נש עבד עובדא לתתא כדקא יאות, הכי אתער חילא כדקא יאות לעלא, עבד בר -נש חסד בעלמא - אתער חסד לעלא, ושרי בההוא יומא ואתעטר בה בגינה, ואי אתדבר בר-נש ברחמי לתתא, אתער רחמי על ההוא יומא, ואתעטר ברחמי בגינה, וכדין, ההוא יומא קאם עלה למהוי אפוטרופא בגינה בשעתא דאצטרך לה וכו'. בההיא מידה דבר -נש מודד בה, מודדין לה כו'. זכאה מאן דאחזי עובדא דכשרא לתתא, דהא בעובדא תליא מלתא בכלא לאתערא מלה אחרא עד כאן לשונו ואם מדתו תמיד להתנהג עם אנשים שלא לותר להם כולם משלו ולשלא לרחם עליהם - הוא מגביר בזה למעלה את מידת הדין על העולם, וגם לעצמו דבמידה שאדם מודד, בה מודדין לו ואין מותרין לו כולם ממעשיו. וזהו כונת מאמרם ז"ל כבבא מציעא, דף ל {עמ' ב}: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה; דלכאורה היה להם כמה עונות, כמו שמפרש בכתוב, ולפי זה ניחא, דאם היו מעבירין על מדותיהן, היה הקדוש ברוך הוא מוחל להן גם כן; אבל אם העמידו דבריהן שלא לותר כלום לחבריהן מכפי גדר הדין, לכן דקדק הקדוש ברוך הוא גם כן אחריהן {כמו שכתב בספר "תולדות -אדם "חלק א פרק ב}
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר