מאגר ספרי קודש

י' אב כפל פנים

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות

306 יום

י' אב

כפל פנים

דיבור עלול להתפרש על ידי השומע כאילו צד אחד מעל או דיבר נגד משנהו - הוא סיפור רכילות : למרות שבעיני המספר לא היתה זו המשמעות של הדברים אותם סיפר דברים כאלו יהיה מותר לספר רק אם המספר מבהיר שאין בהם כל כוונה רעה וגם השומע אינו ידוע כאדם נדגן הנוהג לדון לחובה את זולתו ולהסיק תמיד מסקנות שליליות,


" נצטוינו לזכור בפה ולהשיב אל ליבנו ,מה שעשה ה' יתעלה למרים כשדברה באחי'ה "


פירוש הלכה י' אב מחזור ב'

שתהא שונה בפיך

ויש עצה כללית להנצל מעון המר ומענשו, והוא מה שלמדנו השם יתברך בפרשת תצא {דברים כד ,ת}: "השמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות, ככל אשר יורו אתכם הכוהנים וגו' ", וזסמיך לה : "זסכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים ", ושנינו בספרי :" זכור את אשר עשה וגו' " - יכול בלבבך ? כשהוא אומר : "המשר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות ", הרי שמירת הלב אמור {דהספרי מפרש "המשר בנגע הצרעת "- מנגע הצרעת ,והכוונה ,שלא נסיח לבנו מלשמור מעון המביא לזסה }: הא מה אני מקיים "זכור "? שתהא שונה בפיך , הרי דרצון התורה ,שנזכר את גודל עונש עוון המר בלב וגם בפה ,כדי להועיל לנפשותינו בזה ,וכמו שכתב הרמב"ן במצווה ? ממצותיו וזה לשונו: נצטוינו לזכור בפה ולהשיב אל הלב מה שעשה השם יתעלה למרים כשדברה באחיה ,עם היותה נביאה ,כדי שנתרחק מלשון הרע ,ולא נהיה מאשר נאמר עליהם {תהילים נ,ב}: "תשב באחיך תדבר ,בבן אמך תתן דפי ", עד כאן לשונו , כי באמת ,זכרית האסור וגודל ענשו מביא לידי שמירה ממנו, כמו שזכירה במצווה עשה מביא לידי קיומו, כמו שכתוב {במדבר טו ,לו}: "וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם ", וכן -פרש רש"י שם ,


ואם -כן משמע לכאורה מפשטה דקרא , שצריך לזכור בפה את העונש שנעשה למרים , ואין נוהגין לזהר בזה ,וצריך עיון ,

ואל יתמה האדם : הרי אנו רואין בחוש שאחרי אמירת "זכור " , ולפעמים אף בעת אמירתו הוא מדבר לשון הרע , ואיה אפוא עצת התורה ?
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר