מאגר ספרי קודש

ד' תמוז הוכחת המדבר

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :שמיעה

271 יום

ד' תמוז

הוכחת המדבר לשון הרע

המצווה "הוכח תוכיח את עמיתך" {ויקרא י"ט , י"ז } מחייבת להודיע לחוטא שהתנהגותו אינה הולמת ולנסות לשכנעו להיטיב את דרכיו ,במהלך התוכחה , על המוכיח להיות מוכן לתגובה מביכה או מעליבה ובכל זאת עליו להמשיך בתוכחתו כל עוד המעשה האסור חוזר ונשנה ,גם אם נראה שיש סיכוי קלוש ביותר , או שאין כלל סיכויים שדבריו יתקבלו - בכל זאת עליו להמשיך ולמחות על המעשה , רק במקרה שבו ידוע שהתוכחה תגרום לחוטא להגדיל עוד יותר את הקלקול - יש להימנע מלהוכיחו ,

התוכחה חייבת להעשות בנחת ובלשון רכה: רצוי ככל האפשר להוכיח את החוטא בצינעה ולא להלבין את פניו ברבים {ראה רש"י לויקרא י"ט ,י"ז }

באופן כללי , אדם השומע לשון הרע , חייב להפסיק את המספר לשון הרע ולהוכיחו ,


"ואפילו אם כל החבורה הגונים ,ואחד נמצא ביניהם איש זדון , הוא מקלקל את כל בני החבורה וראוי להשמט מהם "


פירוש הלכה ד' תמוז מחזור ב'

אחוז בשתיקה ותנצל

עוד יזהר מאוד , שלא יעמוד בחבורה אנשים ואפילו אם הוא צריך לאיזה דבר הכרחי ,יקצר עמידתו שם , אם לא שהוא מכירם שלא ימצא ביניהם דבורים אסורים ,ואפילו אם כל החבורה הם אנשים מהגנים ,ואחד נמצא ביניהם איש זדון , הוא מקלקל את כל בני החבורה וראוי להשמט מהם ,ועל -כל =פנים לאחוז במידת השתיקה בעת הזו בכל היכולת ,כמו שכתוב בספר 'ראש הגבעה ' {דף יט ע"א }וזה לשונו : הזהר בני במה שאמר שלמה המלך , עליו השלום {משלי כז , ט }: "באזני כסיל אל תדבר ,פן יבוז לשכל מליך ": בכן תזהר ממסבה שיש בה אפילו מאה אנשים , ויש בהם כסיל אחד או לץ אחד , וכל -שכן האיש החכם בעיניו והוא כסיל האמת ,שנאמר {ראה משלי כו ,ה, יב}: 'חכם ביניו כסיל ' - החזק ושב בשתיקה ,ואל תדבר במסבה ההיא בשום דבר , שאף אם תדבר כל מיני חכמה ,ינצחוך וחקח לך קלון ,כי כן אמר שלמה {שם יא ב .}:"בא זדון ויבוא קלון וכו" ואף אם תרצה לדבר עם רעך כמוך , הזהר שלא ישמע לאותו פלוני אף מאחורי הגדר ולא יגיע לאזניו ,ועל זה אמר :"באזני בסיל אל תדבר ", ולא אמר "עם כסיל אל תדבר " והוא בדוק ומנסה ,ואת כל זה ניסיתי כמה פעמים בשמחת מצווה ומצאתי כי כן הוא , גלל כן ברח בני ממסבה כמו זה , כי הוא מגנה את כל בני המסבה , או אחוז בשתיקה ותנצל עד כאן לשונו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר