מאגר ספרי קודש

ט' אייר לא תקום ולא תטור

בס"דספר חפץ חיים

217 יום

ט' אייר

לשון הרע :תועלת

לא תקום ולא תטור

ראינו לעיל שעל האדם להזה ולא לעבוד על איסורי לשון הרע אפילו יפסיד על ידי כך מממונו מכבודו או מנוחיותו ,

בעולם העסקים נוהגים המתחרים זה בזה מידה בנגד מידה ,אין זה דרכה של תורה ,אין כל יסוד ובסיס לסברה שאם נפגע אדם מלשון הרע מותר לו להשיב באותה מטבע ולדבר בגנות מי שפגע בו ,


"מה נשתה מצורע ,שאמרהתורה בדד ישב, הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד יהי'ה מושבו "
ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ט' אייר מחזור ב'

חמרת העונש של המצורע

כמה גדול ענשו של בעל לשון הרע , שמביא על עצמו נגעים על -ידי דבורו ונעשה , על -ידי מצורע מחלט ,כמו שאמרו בערכין {טו, ב} "מלשני בסתר רעהו אותו אצמית וכו' , {פרוש 'אצמית' הוא מלשון החלטת הנגע , כמו שילף שם בגמרא } אמר רבין שמעון בן לקיש : "ואת תהיה תורת המצורע "- תורת המוציא שם רע,

וראה עד היכן החמירה תורה בטמאת מצורע , שהוא חמור יותר מטמאת זב ובעל -קרי וטמא -מת , שאינו ראוי לבוא אף למחנה ישראל ,כמו שכתוב {ויקרא יג מו }: "בדד ישב ,מחוץ למחנה מושבו ", ואמרינן התם {ערכין טו ,ב} מה נשתה מצורע ,שאמרה תורה "ברד ישב "? הוא הבדיל בין איש לאשתו ,בין איש לרעהו ,לפיכך אמרה תורה : שאמרה תורה : יביא שתי צפורים לטהרתו ? אמר הקדוש -ברוך -הוא : הוא עשה מעשה פטיט {פרוש דבור התמידי }- יביא קרבן פטיט.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר