מאגר ספרי קודש

כ'א ניסן גרימת הפסדים

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :דיבור מזיק


199 יום

כ"א ניסן


גרימת הפסדים

אסור לספר כל דבר שגם אם אין הוא גנאי , פרסומו עלול להזיק לזולת בעניני פרנסה או שידוך , סוג זה של לשון הרע רווח ביותר , כשאנשים מתבקשים לספק מידע בנוגע לשידוך או להצעת עבודה ,

אסור לדבר על חולשותיו הגופניות של פלוני או על חוסר חכמתו גם אם הן המדבר והן השומע אינם רואים בכך כל גנאי , פרסום דברים מסוג זה עלול לגרום למדובר הפסד ונזק ,


"כי ידוע הוא שמי שרוצה לדבר לשה"ר , הוא מסתכל בכל צדדיו אולי עומד שם האיש ההוא , ועושה עין של מעלה כאילו אין רואה ח"ו "
ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"א תשרי מחזור ב'

המדבר לשון הרע ככופר העיקר

ומה "לי להאריך עוד כגדלת העוון המר הזה ,אחרי שאמרו עליו שהוא כעובר על חמשה חמישיתורה וככופר העיקר ,חס ושלום , שזה לשון המדרש , רבה {ויק"ר טז ,ז}: אמר רבי יהושע בן -לוי ,חמש תורות כתובות בפרשה :" זאת תורת נגע צרעת ", ," זאת תהיה תורת המצורע , ""זאת תורת אשר בו נגע צרעת "זאת תורת הצרעת ", "זאת תהיה תורת המצורע , " -המוציא שם רע ,ללמדך ,שכל האומר לשון הרע ,עובר על חמשה חמשי תורה וכו' ואמרו חכמינו ז"ל בערכין {טו ,כ} :אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן -זמרא :כל המספר לשון הרע, כאלו כופר בעיקר , שנאמר {תהילים יב, ה}: "אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו ", והטעם ,כמו שכתוב בספרי יראים ,כי ידוע הוא , שמי שוצרה לדבר לשון הרע הוא מסתכל בכל צדדיו ,אולי עומד שם האיש ההוא : ועושה עין של מעלה כאלו אין רואה ,חס ושלום , וכמו שאמרו חז"ל בגנב {ב"ק עט, ב}, ובמדרש תנחומא איתא {פר' מצורע ב}: קשה לשון הרע ,שאין אדם מוציאו מפיו עד שהוא כופר העיקר ,שנאמר וכו' , על -כן מי שיש לו מוח בקדקדו יראה תמיד לררז את עצמו וללחום מלחמה השם עם יצרו , שלא ילכד בעוון המר הגדול הזה , ואז אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר