מאגר ספרי קודש

י'א ניסן כשהכל יודעים זאת

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע

189 יום

י"א ניסן

לשון הרע

כשכול יודעים זאת


דברי גנאי נחשבים בלשון הרע אפילו כשגנאי ידוע לכל ,וזאת מהטעם הנזכר לעיל שעצם הדיבור בגנות הזולת הוא איסור בפני עצמו,

אסור לחזור ולספר דברי גנאי על יהודים שהופיעו בעתונות ,לעיתים קרובות מפרסמים העתונים דברים מפי השמועה ועל כן אסור אפילו להאמין לדברים אם העיתון הוא מקורם היחיד , אפילו לאחר אימות הדברים ,אסור לחזור ולספרם ,"תלמוד תורה גדולה שבכל המצוות וכנגדו לשון הרע חמור שבכל העוונות ."
פירוש הלכה י"א ניסן מחזור ב'

לשון הרע -חמור שבכל העונות

ונראה לבאור זה בעזר השם יתברך בכמה גוני {ועין לעיל בהקדמה , מה שאמרנו עוד ענין אחר בזה } דהנה איתא בירושלמי , פרק א דפאה {הלכה א : דף ד ע"א } דכשם ששכר תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות , כן ענשו של לשון הרע ,שקול כנגד כל העונות {ונעתיק את לשונו לקמן {פרק ח!} נמצא ,תלמוד תורה גדולה שבכל המצוות , וכנגדו לשון הרע - חמור שבכל העוונות וטעם לזה נראה בפשיטת דכמו , שבעניני היסודות שהטביע השם יתברך בעולם ,דהינו ,:אש ,רוח , מים , עפר - היסוד הרוחני הוא הרבה יותר חזק מהיסוד הגשמי ,עד שכמעט אין נחשב אצלו הגשמי למאומה : כמו שאנו רואין בחוש ,שבהתגבר האש על דבר הגשמי , מכלהו :וכן בהתגבר יסוד הרוח ,הוא יכול לפרק הרים ולשבר סלעים ,כמו שאמר הכתוב {מלכים"א יט ,יא }: "רוח גדולה וחלק מפרק הרים ומשבר סלעים ", כן הדבר בענינים העליונים ,כמו ציצת ולולב ושופר וכל המצוות , אף שעל -ידם פועל גם -כן אין שום השתוות בינם לבין למוד התורה ,כמו דאיתא בירושלמי ,פרק א' דפאה {שם }, שכל המצוות אינם שוות לדבר אחד מן התורה ,וטעם -כי כל המצוות הם מצטרפות אל הגשם ,כמו מצוות ציצית , אי אפשר לקיים אלא על -ידי לבישת בגד שהוא גשמי ,וכן סוכה ולולב וכהאי גונא כל המצוות ,לא כן לימוד התורה , שענינו תלוי בכוח הדיבור ,שהוא כוח פשוט רוחני בלבד ,וכך פעלתו שפועל למלעה נורא עד מאוד ,ועל -כן קדושת תלמוד תורה הוא כנגד כולם ,וכן הדבר להפכו בענין קלקול , כי בכל האיברים שהוא עושה בהן עונות - מחמת שהן גשמיים אין קלקולו למעלה גדולה כל - כך לא כן בעוון לשון הרע ורכילות , שפועל פעלתו על -ידי כוח רוחני בלבד , קלקולו למעלה בעולמות העליונים הוא חזק ונורא עד מאוד , ולכך ענשו גם - כן הוא כנגד כולם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר