מאגר ספרי קודש

ד' אדר הגזמות

בס"ד


ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

153 יום

ד' אדר

הגזמות

הכלל שאין הצדקה להוצאת שם רע אפילו כשמכוונים לתועלת נראה בכלל מוחלט ללא יוצא מן הכלל , אולם החפץ חיים מעלה את האפשרות שאם אי אפשר להגיע לתוצאה החיובית ללא הגזמות ,כי אז אולי יההי מותר להעזר בכך , הדוגמא שהוא מביא היא כאשר אדם מנסה להפריד בין שני ילדים , שאחד מהם משפיע לרעה על חברו , אם השני מסרב להינתק ממנו , אלא אם כן יגזימו בהשפעת השליליות של חברו , כי אז יתכן שמותר לעשות זאת ,


הקו המבדיל בין הכל הזה לבין היוצא מן הכלל הוא דק מאוד ורגיש מאוד ,אין להסתמך עליו מבלי להתיעץ תחילה עם בעל סמכות הלכתית ,


"אדם מקדש עצמו מעט , מקדשין אותו הרבה"

פירוש הלכה ד' אדר מחזור א'

טומאה וקדושה

והנה אמרו חכמינו ז"ל כיומא {לט ,א } על הפסוק {ויקרא יא מג}: "ולא חטמאו בהם ונטמתם בם" - אדם מטמא עצמו מעט ,מטמאין , אותו הרבה : מלמטה ,מטמאין אותו מלמעלה : בעולם הזה, מטמאין אותו לעולם הבא ,והנה רש"י פרש שם : "מטמאין אותו הרבה "- מניחין אותו לטמא הרבה : אבל לשון "מטמאין "דחוק לפיזה, אכן לפי מה דבורים אסורים שדבר נמשך רוח הטומאה עליהם , ואחר-כך נוטלין החיצונים אלו הדבורים האסורים הטמאים ומטמאין בהם כל דברי הקדושה , ומאבד אותם בזה, שלא יוכלו לעלות למעלה לדורון לפני השם יתברך , אחרי שרוח הטמאה מחרפת עליהם : וזהו שאמרו : מטמאין אותו הרבה,

ומה שאמרו : מטמאין אותו לעולם הבא ,היינו בעת שימות, ונפשו תשוב לאלוהים אשר נתנה לתן שם דין וחשבון ,ורצונו יהיה בודאי ,שיכניסוהו לגן -עדן -יפגעוהו המשחיתים וילבישוהו לבוש מאוס וטמא שנברא מעונותיו ומי יוכל לשער גודל הבזיון והכלמה שיהיה לו על -ידי לבוש הזה, ומוכרח על -ידי - זה לירד לגיהנום ,מקום חושך וצלמות , להתכבס שם מחלאת עונותיו ,

ןהנה הכתובאומר {ויקרא יא ,מד} : "והתקדשתם והייתם קדושים ", ואמרו חז"ל {יומא שם }: אדם מקדש עצמו מעט ,מקדשין אותו הרבה מלמטה ,מקדשין אותו מלמעלה , : בעולם הזה, מקדשין אותו לעולם הבא ,והנה בזה כל המאמר כפשוטו :הקדוש -ברוך -הוא ,שהוא מקור הטוב והחסד ,מכיון שהאדם כופה יצרו וממשיך עצמו לצד הקדושה מעט , הקדוש -ברוך -הוא משפיע עליו קדושה הרבה במלא חפנים וכמו שאמרו חכמינו זס"ל {שה"ש רבה ה, ג}, שאמר הקדוש ברוך -הוא :פתוח לי פתח כמחט של סדקית ,ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם , "מלמטה מקדשין אותו מלמעלה "- היינו שנמשך קדושה מלמעלה על שורש נשמתו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר