מאגר ספרי קודש

ט'ז טבת ידיעות מכלי שני

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

106 יום

ט"ז טבת

ידיעות מכלי שני

המצווה "לא תשא שמע שווא " {שמות כ"ג ,א' } אוסרת לקבל כעובדה כל גנות שהיא אודות אדם או קבוצת אנשים ,כדי לפרש נכונה התנהגותו של אדם ו/או מעשיו ,נגרשות ידיעה יסודית של הרקע למעשיו והשתלשלות הארועים שהובילו אליהם : הכנת אישיותו של אותו אדם , הלך רוחו ואופן דיבורו : וכן רגישות רבה , מובן שכל זה בלתי אפשרי אלא אם כן היה מישהו נוכח בשעת המעשה ושמע את התגובות הנלוות התורה מתנגדת להסתמכות על רגישות , אוביקטיביות ,יושר וחכמה של מישהו אחר שהשמועה טוענת שהיה עד למעשה השלילי , והיא ואסרת להאמין לשמועות אלו ,ברור שאם המספר עובר על חטא לשון הרע ,גם יושרו שלו מוטל בפסק ואי אפשר לקבל את דבריו בנכונים ומדויקים על פי דין תורה , אפשר להאמין בדברים שליליים על בן אדם ולראותם בעובדות רק על פי עדותם של שני עדים כשרים שהתקבלה על ידי בית הדין ,


" לא תקום ולא תטור את בני עמך "


פירוש הלכה ט"ז טבת מחזור א'


כיצד להתגבר על יצר מריבה

עוד אמרתי להשקיט את לב הדם שלא יעלה בדעתו לנקום ולנטור , במה שפרשתיאתה הכתוב {ויקרא יט ,יח }: "ואהבת לרעך כמוך אני ה' ", דלכאורה מה סמיכות "אני ה' " לרישא דקרא ? ואמרתי , דכונת הכתוב בזה לתרץ רישא דקרא , שכתוב : לא תקום ולא תטור את בני עמך ואהבת וגו' " , דלכאורה יפלא : אם הזמן דחוק לאדם מאוד , אם הזמן דחוק לאדם מאוד , והוא מבקש מאת חברו שייטיב לו באיזה דבר , ויש ביכלתו לעשות לו דבר זה ואינו רוצה , ובפרט אם צער לו - איך יוכל האדם שלא יהיה לו שום תרעומות עליו , ואף יאהבנו כמוהו ? ובארתי את הכתוב על פי משל נאה ,והוא :ראובן היה לו שנאה על איש אחד ושמו שמעון ועשה מריבה עמו עמו בא לו {לראובן } אחר -כך איש אחד ושמו יהודא - ויהודא זה היה מחזק בעיני שמעון ובעיני כל שהוא איש אמת - וספר לו לאומר ,איך שהאיש שמעון אשר יש לך שנאה עליו ואמרת לי שהוא אדם שאינו הגון ,אדם בזוי ,אני ראיתי אחר -כך באיזה ימים שהיה אצל גדול הדור אחד המפרסם,לגאון וצידק ,גום חכם גדול שאין כמותו ,וכבד אותו הגדול ההוא למאוד והראה לו אותות אהבה בכמה ענינים , - שגנת בזה אחי עד מאוד ! וכששמע ראובן את הדבר הזה נשתומם על העניין ההוא והשיב : הכנסת ספק בלבי ,כי אפשר שהאמת עם ר' שמעון הנ"ל ,ורק מחמת שכל דרך איש ישר בעיניו , נדמה לי שהדין עמי ,או אולי באמת הדין עמי , אך שמעון הנ"ל הוא איש מרמה , והטעה בדבוריו החלקלקות לגדול הדור הנ"ל עד שנדמה בעיניו לאיש נכבד , ואף - על -פי -כן לא אוסיף עוד לדבר עליו ,מחמת ספק שהכנסת בלבי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר