מאגר ספרי קודש

סדר הקריאות בבתי הכנסת

(הקודם) « כתובים - נחמיה

סדר השבוע
אלו הקריאות לפי השיטה המקובלת שגומרים את כל התורה במחזור של שנה אחת.
ההפטרות בסוגריים לפי הספרדים. למקצת הקהילות יש מנהגים שונים מאלו.


סדר / פשרהתורההפטרה
בראשיתבראשית א,א-ו,חישעיהו מב,ה-מג,י (ישעיהו מב,ה-כא)
נוחבראשית ו,ט-יא,לבישעיהו נד,א-נה,ה (ישעיהו נד,א-י)
לך-לךבראשית יב,א-יז,כזישעיהו מ,כז-מא,טז
וייראבראשית יח,א-כב,כדמלכים ב ד,א-לז (מלכים ב ד,א-כג)
חיי שרהבראשית כג,א-כה,יחמלכים א א,א-לא
תולדותבראשית כה,יט-כח,טמלאכי א,א-ב,ז
וייצאבראשית כח,י-לב,גהושע יב,יג-יד,י (הושע יא,ז-יב,יב)
וישלחבראשית לב,ד-לו,מגהושע יא,ז-יב,יב (עובדיה א,א-כא)
ויישבבראשית לז,א-מ,כגעמוס ב,ו-ג,ח
מקץבראשית מא,א-מד,יזמלכים א ג,טו-ד,א
וייגשבראשית מד,יח-מז,כזיחזקאל לז,טו-כח
ויחיבראשית מז,כח-נ,כומלכים א ב,א-יב
שמותשמות א,א-ו,אישעיהו כז,ו-כח,יג; כט,כב-כג (ירמיהו א,א-ב,ג)
ואיראשמות ו,ב-ט,להיחזקאל כח,כה-כט,כא
בואשמות י,א-יג,טזירמיהו מו,יג-כח
בשלחשמות יג,יז-יז-טזשופטים ד,ד-ה,לא (שופטים ה,א-לא)
יתרושמות יח,א-כ,גכישעיהו ו,א-ז,ו; ט,ה-ו (ישעיהו ו,א-יג)
משפטיםשמות כא,א-כד,יחירמיהו לד,ח-כב; לג,כה-כו
תרומהשמות כה,א-כז,יטמלכים א ה,כו-ו,יג
תצווהשמות כז,כ-ל,ייחזקאל מג,י-כז
כי תישאשמות ל,יא-לד,להמלכים א יח,א-לט (מלכים א יח,כ-לט)
ויקהלשמות לה,א-לח,כמלכים א ז,מ-נ (מלכים א ז,יג-כו)
פקודישמות לח,כא-מ,לחמלכים א ז,נא-ח,כא (מלכים א ז,מ-נ)
ויקראויקרא א,א-ה,כוישעיהו מג,כא-מד,כג
צוויקרא ו,א-ח,לוירמיהו ז,כא-ח,ג; ט,כב-כג
שמיניויקרא ט,א-יא,מזשמואל ב ו,א-ז,יז (שמואל ב ו,א-יט)
תזריעויקרא יב,א-יג,נטמלכים ב ד,מב-ה,יט
מצורעויקרא יד,א-טו,לגמלכים ב ז,ג-כ
אחרי מותויקרא טז,א-יח,ליחזקאל כב,א-טז
קדושיםויקרא יט,א-כ,כזעמוס ט,ז-טו (יחזקאל כ,ב-כ)
אמורויקרא כא,א-כד,כגיחזקאל מד,טו-לא
בהר סינייויקרא כה,א-כו,בירמיהו לב,ו-כז
בחוקותייויקרא כו,ג-כז,לדירמיהו טז,יט-יז,יד
במדברבמדבר א,א-ד,כהושע ב,א-כב
נשואבמדבר ד,כא-ז,פטשופטים יג,ב-כה
בהעלותךבמדבר ח,א-יב,טזזכריה ב,יד-ד,ז
שלח-לךבמדבר יג,א-טו,מאיהושוע ב,א-כד
קורחבמדבר טז,א-יח,לבשמואל א יא,יד-יב,כב
חוקתבמדבר יט,א-כב,אשופטים יא,א-לג
בלקבמדבר כב,ב-כה,טמיכה ה,ו-ו,ח
פינחסבמדבר כה,י-ל,אמלכים א יח,מו-יט,כא
מטותבמדבר ל,ב-לב,מבירמיהו א,א-ב,ג
מסעיבמדבר לג,א-לו,יגירמיהו ב,ד-כח; ג,ד (ירמיהו ב,ד-כח; ד,א-ב)
דבריםדברים א,א-ג,כבישעיהו א,א-כז
ואתחנןדברים ג,כג-ז,יאישעיהו מ,א-כו
עקבדברים ז,יב-יא,כהישעיהו מט,יד-נא,ג
ראהדברים יא,כו-טז,יזישעיהו נד,יא-נה,ה
שופטיםדברים טז,יח-כא,טישעיהו נא,יב-נב,יב
כי-תצאדברים כא,י-כה,יטישעיהו נד,א-י
כי-תבואדברים כו,א-כט,חישעיהו ס,א-כב
ניצביםדברים כט,ט-ל,כישעיהו סא,י-סג,ט
וילךדברים לא,א-להושע יד,ב-י; יואל ב,טו-כז (הושע יד,ב-י; מיכה ז,יח-כ)
האזינודברים לב,א-נבשמואל ב כב,א-נא
וזאת הברכהדברים לג,א-לד,יביהושוע א,א-יח (יהושוע א,א-ט)

קריאות למועדים
אלו הקריאות במועדים ובשבתות מיוחדות; במועדות, בדרך כלל קורא המפטיר מספר תורה שני.
ההפטרות בסוגריים לפי הספרדים.


סדר / פשרהתורההפטרה
ראש השנה יום א'בראשית כא,א-לד; במדבר כט,א-ושמואל א א,א-ב,י
ראש השנה יום ב'בראשית כב,א-כד; במדבר כט,א-וירמיהו לא,ב-כ
שבת שובה הושע יד,ב-י; יואל ב,טו-כז (הושע יד,ב,י; מיכה ז,יח-כ)
יום הכיפורים בשחריתויקרא טז,א-לד; במדבר כט,ז-יאישעיהו נז,יד-נח,יד
יום הכיפורים במנחהויקרא יח,א-ליונה א,א-ד,יא; מיכה ז,יח-כ
סוכותויקרא כב,כו-כג,מד; במדבר כט,יב-טזזכריה יד,א-כא
סוכות יום ב' בגלותויקרא כב,כו-כג,מד; במדבר כט,יב-טזמלכים א ח,ב-כא
סוכות שבת חולו של מועדשמות לג,יב-לד,כויחזקאל לח,יח-לט,טז
שמיני עצרתדברים יד,כב-טז,יז; במדבר כט,לה-ל,אמלכים א ח,נד-ט,א
שמחת תורה, בגלותדברים לג,א-לד,יב; בראשית א,א-ב,ג; במדבר כט,לה-ל,איהושוע א,א-יח (יהושוע א,א-ט)
חנוכה שבת ראשונה זכריה ב,יד-ד,ז
חנוכה שבת שנייה מלכים א ז,מ-נ
שבת שקליםשמות ל,יא-טזמלכים ב יב,א-יז (מלכים ב יא,יז-יב,יז)
שבת זכורדברים כה,יז-יטשמואל א טו,ב-לד (שמואל א טו,א-לד)
פוריםשמות יז,ח-טז 
שבת פרהבמדבר יט,א-כביחזקאל לו,טז-לח (יחזקאל לו,טז-לו)
שבת החודששמות יב,א-כיחזקאל מה,טז-מו,יח (יחזקאל מה,יח-מו,טו)
שבת הגדול מלאכי ג,ד-כד
פסחשמות יב,כא-נא; במדבר כח,טז-כהיהושוע ה,ב-ו,א (יהושוע ה,ב-ו,א; ו,כז)
פסח יום ב' בגלותויקרא כב,כו-כג,מד; במדבר כח,טז-כהמלכים ב כג,א-ט; כג,כא-כה
שבת חולו של מועד פסחשמות לג,יב,לד,כו; במדבר כח,יו-כהיחזקאל לז,א-יד
פסח יום ז'שמות יג,יז-טו,כו; במדבר כח,יט-כהשמואל ב כב,א-נא
פסח יום ח' בגלותדברים טו,יט-טז,יז; במדבר כח,יט-כהישעיהו י,לב-יב,ו
שבועותשמות יט,א,כ-כ,כג; במדבר כח,כו-לאיחזקאל א,א-כח; ג,יב
שבועות יום ב' בגלותדברים טו,יט-טז,יז; במדבר כ,כו-לאחבקוק ג,א-יט (חבקוק ב,כ-ג,יט)
ט' באב בשחריתדברים ד,כה-מירמיהו ח,יג-ט,כג
ט' באב במנחהשמות לב,יא-יד, לד,א-יישעיהו נה,ו-נו,ח (הושע יד,ב-י; מיכה ז,יח-כ)
תענייות בשחריתשמות לב,יא-יד, לד,א-יישעיהו נה,ו-נו,ח (לא כלום)
תענייות במנחהשמות לב,יא-יד, לד,א-י 
ראש חודש בימי חולבמדבר כח,א-טו 
שבת בערב ראש חודש שמואל א כ,יח-מב
שבת ראש חודשבמדבר כח,ט-טוישעיהו סו,א-כד

 

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר