מאגר ספרי קודש

תפילה להחיש את הגאולה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתקבל ברצון את תפילות עמך ישראל שהתפללו אליך בכל הדורות בכל מקום שהוא בעולם ובפרטבארץ ישראל הקדושה ובזכות תפילות אלו תטה את הכף לגאול את עמך ישראל גאולה שלמהבחסד וברחמים ונסים ונפלאות ותשעבד תחתיך את הדם שהוא מלכות אדום ואת החלב שהואמלכות ישמעאל בזכות כל הצדיקים האמיתיים שהיו עד היום הזה ובזכות כל הצדיקיםהאמיתיים שנמצאים עמנו היום ובזכות הקיווי שאנו מקווים לראות את גאולתך השלמהובזכות רחמיך וחסדיך אנא ה' שלח לנו מיד את אליהו הנביא עבדיך ותגלה את מלךהמשיח ותמליך אותו על עם ישראל ועל כל העולם כולו אנא ה' אל תשיבנו ריקם לפניך כי בך אנו בוטחים עננו ואל תאחר לישועתך קיויתי ה' יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

ב"פ תפילה מספרת קטו"
ברכות שיש לומר בעת ראית פני מלך המשיח
{נלקח משו"ת לב חיים ח"ב סימן מ"ב}
ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם גואל ישראל
ברוך אתה ה' א-ל-הינו מלך העולם שהחינו וקמנו והגענו לזמן הזה:
ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם שחלק מחכמתו, ליראיו:
ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו :
ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם חכם הרזים :
באהבת ה' ובאהבת ישראל נביא את הגואל יחד נזכה בעזרת ה' להביא את המשיחכי בנו תלוי הדבר!
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר