מאגר ספרי קודש

סימן רג - על איזה קרוב ותינוק מתאבלין

סימן רג. על איזה קרוב ותינוק מתאבלין, ובו ה' סעיפים:

(א) על שבעה קרובים חייבים להתאבל - אביו ואמו, בנו ובתו, אחיו ואחותו בין מן האב בין מן האם ואפילו היתה אחותו נשואה לאיש, האיש על אשתו והאשה על בעלה:

(ב) נוהגין שגם שאר קרובים מראין קצת אבלות בעצמן שבוע הראשון עד אחר השבת, שאין רוחצין בחמין, ואין משנין קצת בגדיהם כמו בשאר שבת. ואין כל הקרובים שוין בזה. אם היו שני בשני, או בן בנו או בת בתו, לובש כל בגדי שבת חוץ מבגד העליון. ועל חמיו וחמותו, או על אבי אביו ואבי אמו, וכן האשה על חמיה וחמותה, ואבי אביה או אבי אמה, אינן לובשין רק כתונת לבנה, והאשה גם צעיף לבן. ובן המנהג שלא לילך לבית המרחץ, ולא לחוף את הראש. גם אין לאכול חוץ לביתו לא בסעודת מצוה ולא בסעודת מרעים. ולאחר שבת, מותר בכל דבר:

(ג) תינוק שאינו ידוע אם כלו חדשיו או לא, את מת בתוך ל' יום ואפילו ביום הל', אפילו גמרו שערו וצפרניו, אין קורעין עליו, ואין אוננין עליו, ואין מתאבלין עליו, משום דהוי ספק נפל. ואם מת לאחר ל' יום ואפי' ביום ל"א קודם השעה שנולד בה (ע' חת"ס סי' שמ"ג) קורעין עליו, ואוננין עליו, ומתאבלין עליו, אא"כ נודע בבירור שהוא רק בן ח' חדשים (דלאו בר קיימא הוא). ואם ידוע בבירור שהוא בן ט' חדשים, כגון שבעל ופירש ונולד חי לתשעה חדשים גמורים, אפילו מת ביום שנולד בו, קורעין עליו, ואוננין עליו, ומתאבלין עליו:

(ד) תאומים שמת אחד מהם תוך שלשים ואפילו ביום השלשים, והשני חי לאחר שלשים, לא אמרינן מדזה חי לאחר שלשים, גם הראשון היה בן קיימא, אלא אין מתאבלין עליו:

(ה) גר או גיורת שנתגיירו עם בניהם, אין מתאבלין זה על זה, דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, וקורבה שהיתה בגיותם אינה קורבה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר