מאגר ספרי קודש

סימן לח - הלכות פת גוים

סימן לח. הלכות פת גוים, בישולי גוים, וחלב גוים, ובו ט"ו סעיפים:

(א) אסרו חכמים לאכול פת של גוים. ויש מקומות שמקילין ולוקחין פת מנחתום גוי במקום שאין שם נחתום ישראל, או אפי' יש אלא שאין הפת יפה כמו זה, אבל בפת של בעלי בתים גוים אין מקילין. אך בשעת הדחק ומי שהוא בדרך, אם יכול להשיג פת כשר צריך להמתין עד פרסה. ולא מיקרי פת בעל הבית אלא אם עשאו בשביל בני ביתו, אבל אם עשאו למכור, מיקרי נחתום אף על פי שאין דרכו בכך, וכן נחתום שעשאו לבני ביתו מיקרי בעל הבית. ויש מי שאומר דבמקום שאין נחתום מצוי, מותר אפילו בפת של בעל הבית ואינו צריך להמתין על פת כשר, וכן נוהגין:

(ב) אם הישראל השליך אפילו רק עץ אחד לתוך התנור בהיסקו, מותר הפת ולא הוי פת גוי:

(ג) לא אסרו פת של נכרי אלא של חמשת מיני דגן. אבל פת קטנית (טענגרא קוקריטץ מאלייע), אינו בכלל פת וגם אינו אסור משום בישולי גוים, דהא אינו עולה על שלחן מלכים:

(ד) פת שפניו טוחים בביצים, אסור משום הביצים שעליו דהוו להו בישולי גוים. ואותן רקיקים שנאפים על ברזל, ויש לחוש שנמשח הברזל באיזה שומן, אסורים בכל ענין משום בליעת איסור:

(ה) פת ישראל שאפאו גוי גרע מפת גוי ואסור משום בישולי גוים אם לא הכשיר את התנור בהשלכת עץ. וצריכין ליזהר בזה כששולחין לאפות או לצלות אצל נחתום גוי שהישראל ישליך עץ לתוך התנור, או שיניח הישראל את הפת או את המחבת לתוך התנור (ועיין לקמן רס"י ע"ב):

(ו) דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת או לפרפרת, שבישלו או צלאו גוי אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל, אסור משום בישולי גוים. אבל דבר שהוא נאכל כמו שהוא חי, או שהוא דבר שאינו חשוב ואינו עולה על שלחן מלכים, אין בו משום בישולי גוים. ואין לחוש לכלים, דסתם כלים אינן בני יומן:

(ז) שפחה גויה בבית ישראל המבשלת בשביל הישראלים, נוהגין להקל מפני שאי אפשר שלא יחתה אחד מבני הבית באש:

(ח) אבל אם היא מבשלת בשביל עצמה לבדה, אין רגילות שיחתה ישראל, ואפשר דלא מהני בזה חיתוי, דגרע מאילו מבשלת בשביל ישראל, ולכן אם בשלה דברים שיש בהם משום בישולי גוים לא לבד התבשיל אסור, אלא גם הקדרה נאסרה לבשל בה לכתחלה. ובדיעבד יעשה שאלת חבם:

(ט) גוי שבישל בשבת בשביל חולה, התבשיל אסור במוצאי שבת אפילו לחולה אם אפשר בתבשיל אחר (ע' פי"ח יו"ד ס"י קי"ג), והכלים יש להתיר אחר מעת לעת:

(י) ביצה אף על פי שראויה לגמעה חיה, מכל מקום כיון דזה הוי רק אכילה על ידי הדחק, אם בשלה גוי אסורה, וכן כל כיוצא בזה:

(יא) פירות שלא נתבשלו באילן כל צרכן, ואינן נאכלין חיין אלא על ידי הדחק, שהאומנים מטגנים אותן בסוכר, אסורין משום בישולי גוים:

(יב) שכר של תבואה ושל דבש, נוהגין בו היתר לשתותו אפי' בבית שמוכרין אותו הגוים, ואין בו משום בישולי גוים, דהתבואה בטלה במים, רק שצריכין לחקור אם אין מעמידין אותן בשמרי יין. ובמקום שהישראלים מזלזלין ומקילין ביין של גוים, יש לבעל נפש להחמיר ע"ע גם בשכר. ובענין שתיית קפה (בלי חלב, דעם חלב ודאי אסור) וכן שוקולד ותה אצל גוי, שומר נפשו ירחק את עצמו (פת"ש סימן קי"ד בשם פמ"א). ויש מתירין לשתות דרך ארעי, אבל דרך קביעות אסור (יד אפרים בשם מהריעב"ץ):

(יג) חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו אסור אפילו לעשות ממנו גבינה, ולכתחילה צריך הישראל להיות בתחלת החליבה, ויראה שהכלי הוא נקי. ונהגו להחמיר שלא יחלוב לתוך הכלי שדרכו של הגוי לחלוב לתוכו. ושפחות שחולבות הבהמות בבית ישראל או בדיר שלהם, כל מקום שאין בית גוי מפסיק ואין לחוש לבהמה טמאה, מותר אפילו לכתחלה להניחן לחלוב. אבל אם בית גוי מפסיק, צריך שיהא שם ישראל. ואפילו קטן או קטנה בני תשע שנים סגי:

(יד) גבינות הגוים אסורות. ואם הישראל רואה החליבה ועשיית הגבינות, אם הגבינות בשעת עשייתן הן של ישראל, מותרות. אבל אם הגבינות בשעת עשייתן הן של גוי אסורות:

(טו) החמאה תליא במנהג המקומות, יש מקומות שאין אוכלין חמאה של גוים, ויש מקומות שאוכלין אותה. ומי שהולך ממקום שאין אוכלין אותה למקום שאוכלין אותה, אע"פ שדעתו לחזור למקומו, אוכל שם עמהם. וההולך ממקום שאוכלין אותה למקום שאין אוכלין אותה, אסור לאכלה שם. (כעת נשמע שמזייפין את החמאה בשומן חזיר, ע"כ שומר נפשו ירחק):
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר