מאגר ספרי קודש

סימן יז - הלכות קריאת שמע

סימן יז. הלכות קריאת שמע, ובו י' סעיפים:

(א) התחלת זמן ק"ש של שחרית הוא כמו זמן תפילין (לעיל סי' י' סעיף ב'). ונמשך זמנה עד רביעית היום, בין שהיום ארוך בין שהוא קצר. ונחשב היום מן עלות השחר עד צאת הכוכבים ומצוה מן המובחר לקרותה כותיקים (המחבבים את המצות) שהיו מכוונים לקרותה מעט קודם הנץ החמה, כדי שיסיים ק"ש וברכותיה עם הנץ החמה, ויסמוך לה התפלה. ומי שיוכל לכוין לעשות כן, שכרו מרובה מאוד. ועכ"פ צריכין ליזהר מאוד שלא לאחר הזמן מרביעית היום, ובפרט בימות הקיץ כשהיום ארוך במדינתנו, לפעמים סוף הזמן הוא קודם זיבען אוהר (שעה שבע). ומ"מ בדיעבד אם עבר הזמן, מותר לקרות ק"ש עם ברכותיה עד שליש היום. אבל לאחר שליש היום, אסור לומר הברכות, אלא אומר ק"ש לבד, ואפי' כל היום (וי"א דגם הברכות יכול לומר כל היום. פר"ח:

(ב) מותר לקרות ק"ש בין יושב בין עומד. ואם היה יושב, אסור להחמיר ולעמוד. אבל אסור לקרות כשהוא שוכב. ואם הוא שוכב כבר, יטה את עצמו על צדו ממש ויקרא. ואם הוא חולה קצת, וקשה לו לשכוב על צדו ממש, מ"מ מחויב להטות א"ע קצת על צדו:

(ג) קודם שיתחיל יכוין לצאת מצות ק"ש שצונו הקב"ה. ובאמרו שמע ישראל יכוין את הפירוש, שמע ישראל, כי ה' שהוא אלקינו, הוא ה' אחד, יחיד ומיוחד בשמים ובארץ. ויאריך בחי"ת של אחד, כדי שימליך הקב"ה בשמים ובארץ. ובדל"ת יאריך קצת ג"כ, שיעור שיחשוב שהקב"ה הוא יחיד בעולמו, ומושל בד' רוחות העולם, ולא יאריך יותר משיעור זה. וידקדק שלא יקלקל קריאת התיבת אחד ע"י מה שמאריך בו קצת, כי קצת מהמון עם מקלקלין, יש אומרים אחאד ויש אומרים אחדע. ומוטב שלא להאריך, מלהאריך ולקלקל. נוהגין לומר את הפסוק שמע ישראל בקול רם, לעורר כוונה. ומשימין יד ימין על העינים. לאחר שאומרים אחד שוהין קצת, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש (חוץ מיום הכיפורים). וצריכין לכוין בו גם כן פירוש המלות:

(ד) שוהה מעט ואומר ואהבת וגו'. וכן בין פרשה זו לפרשת והיה אם שמוע, יפסיק מעט. וכן קודם ויאמר, יפסיק מעט. ויכוין בפרשת ויאמר לקיים מצות עשה זכירת יציאת מצרים:

(ה) צריך לקרות ק"ש בדקדוק גדול מתוך סידור מדוייק היטב. וישמיע לאזניו מה שהוא מוציא מפיו. וישגיח שלא יאמר דגוש במקום רפה, או רפה במקום דגוש. ויפסיק קצת בכל מקום שנרשם קו כזה |. וגם בפסוקי דזמרה צריך לדקדק בכל זה. ויטעים יפה העי"ן של תיבת נשבע שלא יהא נשמע כאילו אמר נשבה בהא, וכן בז' של תזכרו ושל וזכרתם, ידקדק היטב שלא יהא נשמע כאילו אמר בשי"ן:

(ו) הקורא ק"ש לא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתיו, ולא יראה באצבעותיו. אך לצורך מצוה, מותר לרמוז בפרשה שניה:

(ז) קודם ק"ש כשאומר והביאנו וכו', נוטל את הציצית בידו, ואוחזן בשעת ק"ש ביד שמאל בין קמיצה לזרת כנגד לבו, וכשמגיע לויאמר שהוא פרשת ציצית, אוחזן גם בימינו, וכשאומר וראיתם אותו, נותנם על העינים, ומסתכל בהם ונושקן. ונוהגין שבכל פעם שאומר תיבת ציצית נושקן. ואוחזן עד ונחמדים לעד, שאז נושקן ומניחן מידיו:

(ח) באמרו אני ה' אלקיכם, יאמר מיד גם תיבת אמת, שלא להפסיק ביניהם. וגם הש"ץ אומר כן, וחוזר ואומר ה' אלקיכם אמת. ויכוין כל אחד לשמוע ג' תיבות אלו מפי הש"ץ, כי באלו ג' תיבות נשלמו רמ"ח תיבות בק"ש, כנגד רמ"ח איברים שבאדם. ומתחילין אח"כ ויציב. אבל אסור לומר עוד הפעם אמת. ומי שמתפלל ביחידות, יאמר קודם קריאת שמע, אל מלך נאמן, להשלים בג' תיבות אלו, מנין רמ"ח [בסדור הרב כתב שיחזור תיבת אני ה' אלקיכם]:

(ט) אם הפסיק באמצע ק"ש, (דהיינו מן שמע ישראל עד על הארץ) מחמת אונס שהיה מוכרח להפסיק, כגון שהיה צריך לצאת לעשות צרכיו או שנמצא צואה בבית, אם שהה משך זמן שהיה הוא יכול לומר כל ק"ש, צריך לחזור לתחלת ק"ש:

(י) קרא ק"ש ונכנס לבהכ"נ ומצא צבור שקורין ק"ש, צריך לקרות עמהם כל ק"ש, שלא יראה כאילו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים עם חבריו, ויקבל שכר כקורא בתורה. והוא הדין אם הוא בביהכ"נ ואומר דברי תחנונים או פסוקים במקום שרשאי להפסיק. (ואם עומד במקום שאינו רשאי יתבאר לעיל). ואם הוא עדיין לא קרא ק"ש, קורא ג"כ עם הצבור, אבל צריך שיתכוין שלא לצאת ידי חובתו, כדי שיקרא אחר כך עם הברכות. וכן שאר דברים שהצבור אומרים, כגון תהלה לדוד ועלינו וכדומה ואפילו פיוטים, אומר עמהם ואל יפרוש א"ע מן הצבור:
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר