מאגר ספרי קודש

סימן יד - דיני פסוקי דזמרה

סימן יד. דיני פסוקי דזמרה, ובו ח' סעיפים:

(א) מן הודו עד לאחר השירה המה פסוקי דזמרה. וברוך שאמר היא ברכה שלפניהם וישתבח היא ברכה שלאחריהם. משהתחיל ברוך שאמר עד לאחר גמר התפלה, אסור להפסיק בדיבור אפילו בלשון הקודש (וכן בכל מקום שאסור להפסיק אסור אפילו בלה"ק). אך לענין הפסק לדבר מצוה, יש חילוק בין פסוקי דזמרה וברכותיה, לקריאת שמע וברכותיה. בפסד"ז אפילו באמצע ברוך שאמר ובאמצע ישתבח, אם שומע איזה ברכה, מותר לו לענות אמן. וכן אם שומע שהקהל אומרים קריאת שמע, אומר עמהם פסוק שמע ישראל וגו'. ומכ"ש לקדיש ולקדושה ולברכו דמותר לו להפסיק ולענות עם הקהל. ומכל מקום אם אפשר לו לכוין שיפסיק לאלו במקום הפסק, כגון בין מזמור למזמור, או לכה"פ בין פסוק לפסוק, יעשה כן. וברוך הוא וברוך שמו לא יאמר תוך פסוקי דזמרה, אפילו במקום הפסק (כיון שאינו נזכר בגמ'). וכן הנוסח יתברך וישתבח וכו' שאומרים כשחזן מנגן ברכו, לא יאמר, כיון שאינו אלא מנהג. וכן אם עשה צרכיו ורוחץ ידיו, נ"ל דלא יאמר ברכת אשר יצר, כיון שיכול לאמרה אח"כ (וע"ל סעיף ח', ודיני הפסק בק"ש וברכותיה, יבואר אי"ה בסי' ט"ז):

(ב) יאחז שתי הציציות שלפניו ויאמר ברוך שאמר בעמידה, ובתשלום מהולל בתשבחות ינשקם ויניחם. ויאמר כל פסוקי דזמרה בנחת ובנעימה ולא במרוצה, וידקדק בכל התיבות כאילו היה מונה מעות, ויכוין פירוש המלות. ומכ"ש בפסוק פותח את ידך וגו' שצריך לאומרו בכוונה גדולה, שיכוין פירוש המלות ויתפלל במחשבתו על מזונותיו ועל מזונות כל ישראל. ואם לא כוון בו כלל אפילו בדיעבד צריך לחזור ולאמרו בכוונה. בין אלילים ובין וה' שמים עשה צריך להפסיק קצת שלא יהא נראה כחוזר למעלה:

(ג) יזהר שלא ליגע בשעת פסוקי דזמרה ומכל שכן אחר כך עד גמר התפלה במקומות המכוסין בגופו או בראשו במקום המכוסה. וכן בצואת החוטם ובצואת האוזן אסור ליגע כ"א ע"י מטפחת. ואם נגע בידו יש לו לרחוץ ידו במים. ואם הוא בשעת תפלה ואי אפשר לו לזוז ולבקש מים, די לו בנקיון צרור או חוכך ידו בכותל וכדומה:

(ד) מזמור לתודה אומרים בעמידה ובשמחה, שהוא במקום קרבן תודה. וכן מן ויברך דוד עד אתה הוא ה' האלקים יאמר בעמידה. וכן השירה יאמר בעמידה בכוונה ובשמחה. וכן בברכת ישתבח יעמוד:

(ה) בשבת וביום טוב אין אומרים מזמור לתודה, מפני שקרבן תודה באה בנדבה, ואין מביאים נדרים ונדבות בשבת וביום טוב. גם אין אומרים אותו בחוהמ"פ מפני שאין קרבן תודה בא אז, לפי שעם התודה צריכין להביא עשרה לחמי חמץ. ולא בערב פסח כי שמא לא יוכלו לאכלם עד זמן איסור חמץ ויצטרכו לשרפן. ולא בערב יוהכ"פ מפני שממעט זמן אכילתם ומביא קדשים לידי פסול. ואם איחר מלבא לבהכ"נ עד לאחר שהתחילו הצבור להתפלל, ואם יתפלל כסדר לא יגיע להתפלל תפלת שמונה עשרה עמהם, והעיקר הוא שיתפלל ש"ע עם הצבור, ע"כ יכול לדלג כאשר יתבאר. אך ברכת על נטילת ידים וברכות התורה וברכת אלקי נשמה לעולם צריך לומר קודם התפלה (כמ"ש בסי' ז'), וע"כ אם לא אמרם בביתו צריך לאמרם בבית הכנסת, ואפילו אם על ידי זה יתאחר מלהתפלל עם הצבור. וגם קריאת שמע עם הברכות בשחרית צ"ל דוקא קודם הש"ע, דהיינו שיתחיל ברכת יוצר אור ויתפלל כסדר עד אחר הש"ע בלי שום הפסק (כדי להסמיך גאולה לתפלה דהיינו גאל ישראל לש"ע), אבל שאר הברכות וכל הסדר ופסוקי דזמרה (בלי ברכת ברוך שאמר וישתבח) יכול לאמרם גם לאחר התפלה:

(ז) ולכן לאחר שאמר שלש ברכות הנ"ל והניח טלית ותפילין, אם הוא רואה כי אין לו עוד זמן שיוכל להגיע להתפלל ש"ע עם הצבור, אלא כשידלג ויתחיל בברכת יוצר אור, אזי יתחיל שם. ואם יש לו זמן לומר גם ב"ש ותהלה לדוד עד סופו דהיינו שם קדשו לעולם ועד וישתבח, יאמרם. יש לו זמן יותר, יאמר גם הללויה הללו אל בקדשו עד כל הנשמה תהלל יה הללויה. [ועיין שו"ע נב א] יש לו עוד זמן יותר, יאמר גם הללויה הללו את ה' מן השמים וגו'. יש לו עוד זמן יותר, יאמר גם שאר הללויה. יש לו עוד זמן יותר, יאמר גם ויברך דוד עד לשם תפארתך. ואם יש לו עוד זמן יותר, יאמר גם הודו עד והוא רחום, וידלג עד והוא רחום שקודם אשרי ושם יתחיל. והמזמורים שמוסיפים בשבת וביו"ט אם אין לו זמן לאמרם, אזי כל המזמורים והפסוקים שאומרים אותן בכל יום, להם הקדימה. ואם יש לו זמן לומר קצת גם מאלו שמוסיפים, נ"ל דבשבת וביוהכ"פ מזמור שיר ליום השבת והלל הגדול (שהוא הודו לה' כי טוב וכו'), להם הקדימה. ובשאר יום טוב להלל הגדול לבד הקדימה, ואחר כך המזמור למנצח, לדוד בשנותו, תפלה למשה. וכל אלו המזמורים והפסוקים יאמרם קודם ישתבח, ולאחר גמר התפלה ישלים כל מה שדילג רק ברוך שאמר וישתבח אין אומרים לאחר התפלה. ואם רואה שאפילו אם יתחיל בברכת יוצר אור לא יוכל להתפלל ש"ע עם הציבור אלא א"כ ימהר, טוב לו יותר להתפלל בפני עצמו כסדר במתינות ובכוונה (וע"ל סי' כ' סעיף י"א וי"ב):

(ח) אם בא לבהכ"נ והצבור מתחילין להתפלל פסוקי דזמרה, ואין לו טלית ותפילין, והוא מצפה שיובאו לו, יכול להתפלל גם כן פסוקי דזמרה. וכשיובאו לו טלית ותפילין, יניחם לאחר ישתבח, קודם ברכת יוצר אור, ויברך עליהם. ואם מתירא שבעוד שיניחם יתעכב מלהתפלל ש"ע עם הצבור, ידלג מן והוא רחום שבהודו עד והוא רחום שקודם אשרי, או מן ויושע עד ישתבח, ולא יאמר רק מזמורים העיקריים כמו שכתב לעיל, כדי שיהא לו פנאי להניחם לאחר שהוא אמר ישתבח קודם שיאמר הש"ץ הקדיש (וע"ל סי' י' סעיף כ"ב):
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר