מאגר ספרי קודש

סגולות לספר תהילים

(הקודם) « תהילים - ליום שבת
» תפילה לפני קריאה ספר התהילים (הבא)

מצ"ב מפתח לסגולות מזמורי התהלים ממקורות נאמנים ומקובלים כשהוא ערוך לפי סדר א-ב של הסגולה המבוקשת.

אות א'
אוהב - שירבו לך אוהבים........קי"א.
אוהב - לקיים אהבת אהובים.....קלג.
אויב - לנצח אויביו...................קכה.
אויב - לפחד אויב.................קיט/ש.
אויב - להינקם מאויביו................נד.
אויב - לאבד האויבים..................יא.
אויב - להינצל מיד אויב.............מד.
אסיר - לנאסר בכלי ברזל.............נו.
אפיקורוס - ליתן מענה...... קיח-קיט.
אריה -...........................................צ.
אש- להינצל מאש וממים..............עו.
אשה - אשה שבניה מתים......לג-קכו.
אשה - מי שיש לו אשה רעה.......מה.
אשה - שונא לאשתו.......מו-קלט-קמ.

אות ב'
בית - לבנין הבית..................מב-מג.
בנים - לאשה שבניה מתים.............לג.
בעל דין - לנצח בעל דין..............צג.
בקשה - אם צריך דבר מאדם.......סח.

אות ג'
גאוה - להשפילה......עה-קלא-קלח.
גבורה - להתגבר בגבורותיו....קיב.
גנב - לפרסם הגנב....................טז.

אות ד'
דין - לדינא..........................קיט/ל.
דין - טוב לדין.............................כ.
דין - לנצח את בעל דינו............צג.
דרך - לאומרו בדרך....................יז.
דרך - לילך בדרך............לד-קיט/נ.

אות ה'
הודאה - להלל לה'.........כל מזמור.
הלשנה - מי שהלשינוהו חנם....קיז.
הפלה - לאשה שמפלת נפלים.....א.
הצלה - להושיע את העיר...פז-פח.
הצלחה -.............................נז -קח.

אות ז'
זדונות - להודות על הזדונות....קלו.
זנות - לטמא הזנות....................נא.
זנות - לחמדן וזנאי......................סט.

אות ח'
חולשה - שלא יחלש ....................יב.
חולה - לנער חולה........................ט.
חולה - קדחת.........מט-סז-קה-קו-קז.
חולה - לרזה גופו מרוב חולי.......פד.
חולה - חולי השוקיים...............קמב.
חולה - חולי הזרוע....................קמג.
חולה - שבירת היד....................קמד.
חולה - לכאב לב .....................קמא.
חולה - למאבד איבריו.................פט.
חולה - לחשש עין ימנית.........קיט/ג.
חולה - לחולי הטחול.............קיט/ז.
חולה - לכרס עליון................קיט/ח.
חולה - לכל כוליא בגופו......קיט/ט.
חולה - לניפוח האף הימני......קיט/כ.
חולה - לניפוח האף שמאל.....קיט/פ.
חולה - לחשש יד ימין............קיט/מ.
חולה - לחשש יד שמאל.........קיט/ע.
חולה - לחשש רגל שמאל.......קיט/ק.
חולה - לחשש אוזן ימין..........קיט/ר.
חולה - לחשש אוזן שמאל......קיט/ת.
חטא - להישמר מחטא............קיט/ה.
חיה - חיות רעות..........................כז.
חכמה - .......................................יט.
חלום- לשאלת חלום....................כג.
חן - למצוא חן....................ח-עא-עב.
חן - לחן וחסד בעיני המלכות......עח.
חסיד - להיות חסיד.....................צט.
חרב - למכת חרב.......................קמו.
חשד - לחשדא ........................קיט/י.

אות י'
ילדים - מי שמתו ילדיה........קכו-לג.
ים - סערה בים...............................ב.
יצר הרע -....................................נט.

אות כ'
כלב רע -......................................נח.

אות ל'
לילה - לצאת בלילה יחידי.....קכא.
לימוד - קודם הלימוד..............קלד.
ליסטים - להינצל מליסטים.........נ.
לשון הרע - להסיר מלשון הרע..נב.

אות מ'
מושל - להבעית מושל..........קיט/ו.
מזיק - להרחיק מזיק..................קד.
מים - להינצל משטף מים.....כד-עו.
מינות - לבטל עבודתה....פ-פא-קיג.
מינות - להתווכח עמהם...קטו-קיח.
מיתה - ממיתה משונה.........יג-קטז.
מכשול - שלא יכשילוהו בעירו.צה.
מלחמה - לילך למלחמה....ס-ע-פג.
מלכות - לחן וחסד במלכות......עח.
מלכים - להינצל ממלכים..........יח.
מסחר - להצליח במסחר ....קיד-סג.
מעוברת -...............................קכח.
מצוה - שתתקיים בידו מצוה...קיט.
מצוה - לדבר מצוה.................קכט.

אות נ'
נהר - לעבור בנהר ............סד-קכו.
נחש - לנשיכת נחש.................קמז.
נס - לראות ניסים גדולים.........צב.

אות ס'
סחורה - להצליח בסחורה..סג-קיד.
סכנה - לכל צרה וסכנה.............כו.
ספינה - לעבור בספינה.....קכד-קל.

אות ע'
עבד - לעבד שברח..................קכג.
עבודה זרה - לבל יעבוד ע"ז.פ-פא.
עיניים - לחולי עיניים.................ו.
עיניים - לחשש עין ימין.......קיט/ג.
עין הרע -.................................לא.
עין - לחשש עין שמאל.........קיט/ג.
עצה - אם יעץ עליך דבר רע.....לח.
עקרה - לאשה עקרה...........קב-קג.

אות פ'
פחד - להינצל מפחד.......יד-עג-קמה.
פחד- אם ירא לשבת בבית...........סא.
פיוס - לפייס את חבירך..............פה.
פרנסה - בטלוהו מאומנותו.........מא.

אות צ'
צער - לכל צער...........................כב.
צרה - לכל צרה וסכנה.................כו.
צרה - שלא תפול ביום צרה.........עז.
צרכים - לבקש צרכיך............קיט/ס.

אות ק'
קדחת -........................................מט.
קדחת - לקדחת תמידית...........סז-קז.
קדחת - לקדחת השלישית.............קו.
קדחת - לקדחת הרביעית.............קה.

אות ר'
ראש - לכאב ראש..........................ג.
רוח - למי שיש לו רוח..................סו.
רוח - לרוח בישא........................סח.
רוח רעה -...........................כט-מ-פו.
רוח רעה -................................ה-צא.
רחמים - לבקשת רחמים...............לב.
ריב - אם קמו עליך מריבים.........לה.
רשעים - לכלות רשעים................לו.

אות ש'
שבועה - לפרוץ בשבועות..........קלב.
שד - להמית שד..........................טו.
שונאים - שיפחדו ממך...........מח-מג.
שונאים - להבריח שונאים..........ז.
שונאים - שיש לו שונאים.......י-עד.
שונאים - להשמיד שונאים...קיט/צ.
שונאים - שונא לאשתו..מו-קלט-מ.
שונאים - להכניע שונאים.........עט.
שונאים - אם מעיק עליך.....צד-קט.
שונאים - שישלימו לך........קי-קלז.
שודדים - להינצל משודדים........נ.
שיכור -......................................לז.
שלטון - לילך לפני שלטון.........כא.
שליחות - להצליח בשליחותך...פב
שכחה -................................קיט/ב.
שלום - לשלום עם חבירו....צח-קכ.
שריפה -.................................קמח.
שריפה - שלא תרבה...............קמט.

אות ת'
תינוק - לתינוק שנולד.............קכז.
תענית - למתענה......................לט.
תפלה - לאחר מנחה וערבית.....סב.
תפלה - לתפלה........................כח.
תשובה -.....................................ד.

כללי
טוב לכל מאן דבעי - ..................ד.
לכל עקא -...............................כה.
לכל דבר רע - .......................ל-נח.
לילך אצל אדם גדול - ...........קכב.

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר