מאמרים וראיונות

כולם מצפים להתגלות ה-א

גולשים כותבים | הלנה פרץ | ל' סיון התשע"ה | 2284 | 0 | |

כולם מצפים להתגלות ה-א

מהי גולה ? ארצות הניכר מחוץ לארץ ישראל שנקראת טבורו של עולם. עם ישראל ישב בארץ ובשלב מסוים הוגלה... עונש כבד ניתן לו מהשם עקב בגידה באותם החוקים שניתנו לו באהבה ובמחשבה מעמיקה כל כך.
שני בתי מקדש מפוארים נהרסו נבזזו טומאו ונחרבו. אנו כמהים לתקופה בה נזכה בעז"ה בבנין בית מקודש שבו נוכל לקיים את כל שצוו אותנו לפי התורה הקדושה. עד מתי נחיה את חיי החומר. איפה אותה רוחניות שליוותה אותנו בכל פן מחיינו?
עם ישראל מפורד ומפוזר בין העמים עצוב מתגעגע כמהה לארצו...
בית מקדש מעט אותו בית כנסת שאנו פוקדים מידי יום מתחננים ומתגעגעים שהשם –אלופו של עולם יאיר לנו את גולת חיינו ואז תבואו הגאולה לנו אנו מצפים.

רבים שואלים, גם אם נניח שהיה שלב שנחשב התחלת הגאולה אולי לאור המצב הרוחני כיום נחזור שוב לגלות? הרי גם בבית שני היתה הזדמנות לעם ישראל לשוב לארץ ישראל, וכיון שלא ניצלו אותה כראוי - חזרו לגלות, מכאן אמרו חכמים ראויים היו ישראל להעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא . כלומר, ישראל היו ראויים לגאולה שבה היו באים ביד רמה לארץ ישראל, אלא שגרם החטא, ולמעשה נשארו בתקופת בית שני משועבדים לאומות אחרות, וההבטחה חזרה לאחור.
אולי גם היום נחזור לאחור כתוצאה מחטא? יש המקשרים לכך גם את הפעולות המצערות של ויתור על חלקי ארץ ישראל.
שאלה זו חשובה לא רק מצד הבירור התורני שבה, אלא גם מצד התחושה שלנו, שמניעה את כל המעשים. משל לחולה שיש לו נמק, אם הוא יודע שאפשר להציל את היד על ידי תרופות וכדומה מצבו הנפשי טוב יחסית, למרות שישנם כאבים. אם צריך לקטוע את היד תחושתו היא פחות טובה, ואם הנמק הוא במצב כזה שמתפשט והאדם עומד למות ממנו, ודאי זוהי ההרגשה הגרועה ביותר. כך גם אנו, אם אנחנו יודעים שהקשיים שאנו עוברים הם קשיים כואבים בדרך לגאולה הרי זה מצב אחד, ואם אנחנו סבורים שהקשיים מסמנים את ההתחלה של הסוף, הרי זה מצב שני.
מפורש בדברי חז"ל שתיתכן גאולה ללא תשובה כאשר אנחנו מתבוננים בנביאים ובמקורות חז"ל אנו רואים בבירור, שכאשר תתחיל הגאולה השלישית היא לא תיפסק, ואפילו אם עם ישראל יחטא, החטא לא יוכל לעצור את המהלך האלוקי של הגאולה. אפשרות זו של גאולה ללא תשובה מפורשת במקומות רבים, בעתה- אחישנה! זכו - אחישנה, לא זכו – בעתה
אם כן, מפורש שכאשר יגיע הזמן הסופי של הגאולה, החטא לא יוכל לעצור אותה. הגאולה תלויה בו יתברך, כשירצה לגאול את ישראל הוא גואל אותם. הגאולה אינה מהלך אנושי אלא מהלך אלוקי.

כל יום ויום אדם נדרש להתמודד עם עולם מתירני מאוד. חומרת הכישלון אינה כמו בעבר, שהיה הרבה יותר קל לשמור מצוות, ומאידך ערכו של מי שלא נופל למרות כל הניסיונות הוא גדול מאוד. אין להשוות כלל את ערך הנופלים, שחטאם נעשה בגדר מסוים של אונס, מול צדיקים העומדים בניסיון, וכל עמידה כזאת היא זכות אדירה, אם כן מסתבר שדווקא אנחנו עומדים היום בדור שכולו זכאי.

א. בדברי חז"ל מפורש שחורבן שלישי לא יהיה, ולכן למרות הייסורים ברור לנו שהגאולה לא תפסק.
ב. לגבי המצב הרוחני שלכאורה מחייב הפסקת הגאולה - אולי תהיה הארה ממרום שתחזיר את עם ישראל בתשובה, כפי שמתאר הנביא יחזקאל שכך הוא סדר הגאולה - קודם חוזרים לארץ, ואחר כך יש חזרה בתשובה.
ג. הגאולה לא התחילה בעקבות מצב רוחני נעלה, ממילא אין סיבה שתיפסק בגלל חטאים.
ד. המצב הרוחני אינו גרוע כל כך. בדור שלנו יש גם זכויות רבות, בלימוד תורה ובגמילות חסדים, ולא עוד אלא שבדורות שלפני הגאולה משקל המצוות יהיה גדול הרבה יותר מבעבר.

מהי מטרת הגלות ומהי סיבתה.

השגחת הבורא ית' הינה "סוף מעשה במחשבה תחילה". תכלית הבריאה היא להביא את כל האנושות לדרגת הדביקות המלאה עם הבורא ית', הרגשתו והשגתו, ככתוב, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם" (ירמיהו לא)

שלב א': החסד, כזהות האומה הישראלית בשלב הראשון מתוך כלל האנושות זרח לו ניצוצו של אברהם, שהיה אב לאומה הישראלית. הוא גילה את הדרך בה ראוי האדם להשיג את הבורא ית' ולהגיע לייחוד השלם עמו. דרך זו כרוכה במיאוס האהבה העצמית הטבועה בנברא, שעל ידי תיקונה, מגיע האדם לאהבת זולתו ולערבות עם רעהו ? דהיינו הופך עצמו לחפץ בטוב האלוקי.
המבדיל בין ישראל לעמים הוא אור החסד. העולם יודע רק את עצמו, את הנאתו הגסה, ואפילו ההנאות הרוחניות הן רק כמשרתות לו. ישראל מטבע נשמתו, חפץ בטוב האלוקי, להיות טוב ? לכול"

שלב ב': לא גלו ישראל מארצם אלא בכדי לצרף בהם את אומות העולם
שלב השני של ההתפתחות האנושית חל דווקא מתוקף הערבוב המחויב בין ישראל לאומות העולם, כי לא היתה שום אפשרות להביא את העמים לסוד השגת הבורא מתוך טבעם האגואיסטי. והוא סוד כי בטרם נתן הקב"ה את התורה לישראל הקדים ושאל את שבעים אומות העולם ולא רצו לקבלה. "כלומר שהיו שקועים בזוהמת האהבה העצמית עד למעלה מחוטמם, אלו בניאוף ואלו בגזל וכדומה, עד שלא היה אפשר להעלות על הדעת בימים ההם, לדבר עימהם, אם מסכימים לפרוש מאהבה העצמית
ומשגלו ישראל, התערבבו עם אומות העולם והורישו מן הניצוץ האלוקי הטבוע בהם לאותן האומות, וגם ספגו מן הרצונות האגואיסטיים של אומות העולם. כך הגיעה האנשות למצב בו היא מוכנה ומזומנת לתחילתו של תהליך התיקון המלא "וכל בני בשר יקראו בשמך וכו' ".

שלב ג': תיקון האנושות מתחיל בנו לפי רבים מחכמים בני דורנו, אנו חיים ב"ימות המשיח", תקופה בה מתחיל התיקון העצמאי של הבריאה, מרצונה ומבחירתה החופשי. האדם הראוי להתעלות מעל טבעו האגואיסטי מטפס מעלה מעלה, מעבר לדרגות הסתרת הבורא, עד הגיעו לגמר תיקונו הפרטי.
תהליך זה מתחיל בישראל דווקא! שהרי כבר היו במצב של גילוי מטרם הגלות, לכן הם הנדרשים לתקן את טבע "אומות העולם" שרכשו בתפוצתם, ולהגיע אל הערבות ההדדית והאהבה, כשם שהיו מקדם.
"האר"י הקדוש היה משיח בן יוסף, לכן היה יכול לגלות כל כך חכמה. על ידי הפירוש לספר הזהר מכין האר"י את הדורות הבאים להגיע לתיקונם. האר"י מסמל את סוף עידן הגלות ותחילתה של הגאולה.
"משיח בן יוסף מגלה את חשיבות ישראל לבדם, אך תכלית ישראל היא לאחד את העולם כולו למשפחה אחת לקרוא בשם השם , על כן "עתיד משיח בן יוסף להרג" וימלוך משיח בן דוד".

אכן זהו השלב הנוכחי והאחרון, בו אנו מצויים כיום. על ידי תיקון עצמי, יזכה ישראל להיות "אור לגויים", להשפיע את גדלות הבורא לאומות העולם, לגלות להם את זיו השכינה.

היענות ישראל לתוכנית אלוקית זו, הסכמה לתיקון עצמי, היא העירבון לקיום האומה, שלומה ושלמותה. התעלמות ממשימה זו מזמינה, הן על הפרט והן על האומה בכללה, דרך ייסורים .
"אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל" לא נאמר "בגלל", אלא "בשביל", להביאם להסכמה עם תהליך תיקונם וקיום מחויבותם לאומות העולם.

כל אדם הוא עולם קט וכל מה שדיברה התורה, דיברה על פנימיותו של האדם.
בלעדי הגלות, הערבוב עם רצונות אומות העולם שבתוכנו ותיקונם לאחר מכן, לא יוכל האדם להגיע לגמר תיקונו. צדקה עשה הקב"ה בישראל, שפירזם בין האומות שמתוך כך אפשר את תיקון העולם במלכותו.

בפסח נגאלנו ממצרים. מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים לדור הצעיר למען ידע את תולדותינו כוחנו ותפקידנו. כל אחד ראוי שיראה את עצמו כאילו יצא ממצרים מצרות ממצור לחופש להיות בני חורין להיות רק עבדי השם ולא לעבוד אף עם אחר לעולם.
בפסח נגאלו ממצרים ובפסח עתידים אנו להיגאל.


לבריאות איתנה לאמי חנה בת הלנה ויוסף בכלל כל בית ישראל.
לנכדתי נויה בת הדר וקובי שתגדל מתוקנת במידותיה בכלל כל ילדי ישראל הזכים והטהורים.

הלנה פרץ ניסן תשס"ט

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר