מאמרים וראיונות

וגם ערב רב עלה איתם

גולשים כותבים | עליה לוי ספיר | כ"א תמוז התשע"ה | 2552 | 0 | |

וגם ערב רב עלה איתם

בס"ד,

פרשת בא

ער"ב ר"ב-לר' נחמן מברסלב
"וגם ערב רב עלה איתם" (יב,לח)

ומכאן פירוש "ח?מ?ת-מ?ל?ך? מ?ל?א?כ?י-מ?ו?ת; ו?א?יש? ח?כ?ם י?כ?פ??ר?נ??ה "-(משלי טז',יד')
כי חמתו של הקב"ה,שזה"ח?מ?ת-מ?ל?ך?"(מלכי המלכים),
בשביל המלכות שהושפלה ע"י עוונות.
כי כשחוטא אדם אזי משפיל המלכות-כי אם
היה יודע בידיעה ברורה,
אשר השם יתברך שם,וממליך מלכותו שם,
לא היה חוטא.וע"י זה גורם חרון אף,שהוא"ח?מ?ת-מ?ל?ך?",
כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם-
חרון אף בעולם(ספרי,פר' ראה).
וע"י זה בא אליו מלאך המות"מ?ל?א?כ?י-מ?ו?ת"-היצר הרע,
"ו?א?יש? ח?כ?ם י?כ?פ??ר?נ??ה"-סופי תיבות-משה-רק הוא
יכול להרימו משם.....שחכם כמשה הוא בזכות
ביטול ישותו לחלוטין"ונחנו מה".

ומכאן נבין שחטא העגל היה ירידת המלכות דקדושה
אל הגלות,ועברו על הלאו של "לא יהיה לך אלהים אחרים",
ושע"י זה,גרמו לעצמם מיתה,בבחינ'"תמותת רשע רעה",
ככתוב"א?נ?י-א?מ?ר?ת??י, א?ל?ה?ים א?ת??ם; ו?ב?נ?י ע?ל?יו?ן כ??ל??כ?ם."
(תהלים,פב',ו')-שזה נאמר בקבלת התורה,
"א?כ?ן, כ??א?ד?ם ת??מו?תו?ן; ו?כ?א?ח?ד ה?ש???ר?ים ת??פ??לו?."(כנ"ל,ז')-
שזה נאמר בחטא העגל.(ועיין עבודה זרה ה')

והעגל היה דע"ת דקליפה(דעת עולה בגימט'-ער"ב ר"ב),
וראשי הערב רב היו בני בלעם,שהיו
'זה לעומת זה' אל משה,ועל כן נאמר בו
" ו?י?ד?ע?, ד??ע?ת "(במדבר כד'),ואשר על ידו
יצאה קליפת פעור,שפער פיו בצירופים רעים,
והדיבור הרי כלול מחסד וגבורה,
(שיכול לדבר לטוב או לרע),
ועיקר התכלית לאחדם יחד אליו יתברך,
בסוד(מכות כד')'אנכי' ו'לא יהיה לך'-מפי הגבורה שמענו,
'אנכי'-היא מצוות עשה וכוללת רמ"ח 'עשין' מצד החסדים.
ו'לא יהיה לך'-הוא לא תעשה,וכולל שס"ה לאוין,
שהוא מצד הגבורות,וחטא העגל
היה ההיפוך לגמרי מזה.
ועל כן עגל במילואו כזה:עי"ן,גימ"ל,למ"ד-בגימטריה-טוב ורע
ורק מרע"ה מתוקף התכללותו בו יתברך,
הכניע העבודה זרה,עג"ל,והמשיך
דעת דקדושה,לידע שאין בלעדיו יתברך כלל,
והכל לכל עצם עצמית חיות אלוקותו,
ואין להפריד כלל בין הרע להטוב,
כי הכל אחדות אחת,
והרע כסא להטוב,
כי כל חטא יש בו משלש-עבודה זרה,גילוי עריות ושפיכות דמים,
כי עג"ל-אותיות-ע'ין,ג'וף,ל'ב.
בבחינ'-'העין והלב חומדים וכלי המעשה גומרים'.

ובשלמות תתגלה הידיעה בהתגלות משיח,
שהוא משה בעצמו
בסוד:מ'ה ש'היה ה'וא ש'יהיה.
(ליקו"מ,קמא,ד')

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר