מאמרים וראיונות

פרשת שלח לך

גולשים כותבים | עליה לוי ספיר | כ"א תמוז התשע"ה | 2155 | 0 | |

פרשת שלח לך

"עלו זה בנגב ועליתם את ההר"...
פרשת שלח לך
עפ"י תורת רבנו נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה-ר' נחמן בן פיגא זיע"א
(ליקו"מ ח"א,פ"א)

"עלו זה בנגב ועליתם את ההר"(במדבר י"ג)
ופירש רש"י:פסולת ארץ ישראל.
הכלל הוא שדיבורים של צדיק המדבר תורה ותפילה
נקרא ארץ ישראל,כי ארץ היא בחינת נפש :"נפשי כארץ"
(תהלים קמ"ג),והנפש היא בבחינת דיבור ככתוב:"נפשי
יצאה בדברו"(שיר השירים ה').
וכשהצדיק מדבר תורה ותפילה נקרא ארץ ישראל,
והדיבורים שמדבר עם המון עם בשיחת חולין,
הוא נקרא פסולת ארץ ישראל
ולמה מדבר שיחת חולין?כדי לקשור את המון עם
אל הדעת,שהוא בבחינת הר.
ככתוב בגמרא(גיטין נ"ו)אין הר אלא בית המקדש.
שנאמר-'ההר הטוב הזה והלבנון...'
ובית המקדש הוא בבחינת דעת,שנאמר בגמרא
(ברכות ל"ג)-כל מי שיש בו דעת,כאילו נבנה
בית המקדש בימיו,שבית המקדש ניתן בין שתי
אותיות,ודעת ניתן בין שתי אותיות,וכדי לקשרם
לשרשם צריך כדי לקרב הרחוקים מהתורה,
לדבר עימהם שיחת חולין ולהלביש בהם התורה,
רק שהוא מדבר בצירופים,ונקרא פסולת ארץ ישראל
כי אף על-פי שהם פסולת ארץ,
אעפ"י כן, יש בהם תורה,שהיא בחינת ישראל.

וזה פירוש הפסוק:"עלו"-היינו שאתם המון עם עולים,
"זה בנגב"-'זה'-הוא בחינת צדיק,שכתוב:"כי זה כל האדם"
(קהלת י"ב)ודרשו חז"ל(שבת ל')שכל העולם לא נברא,אלא,
לצוות לזה.היינו-הצדיק הוא בנגב,היינו פסולת א"י,היינו
שיחות חולין,וע"י יכול לקשר אתכם:"ועליתם את ההר"-
היינו הדעת הנ"ל.

והמרגלים,שלפי הזוהר הקדוש(שלח קנח) רק חיפשו כבוד
וגדולה לעצמם,כאילו יש בזה איזה תועלת או תכלית להיות
נשיא ומנהיג בעם ולהשתלט עליהם.
ועיקר פגם המרגלים היה פגם ישות וגאות,כי הם היו נשיאי העדה,
והבינו,שכשיכנסו עם ישראל לארץ ישראל,כבר לא תהיה להם
שררה וגדולה,ולכן התיישבו בדעתם,שיותר טוב להישאר במדבר
מלהיכנס לארץ ישראל,ולכן הוציאו דבה רעה על ארץ ישראל.
נמצא שלא היתה להם התבטלות אמיתי למשה רבינו ,ובינתיים שכחו
שעיקר מעלת המנהיג,כשיכול להוריד עצמו אל העם,
כעניין מה שנאמר אצל משה רבינו ע"ה(שמות י"ט)
"מן ההר אל העם"-שהיה יכול להוריד עצמו מן
ההשגות הגבוהות שהשיג בהר,מיד אל פשוטי
העם,כדי שיוכל להגביהם אל השם יתברך,ושכחו
שכל כוחם בא להם רק ממשה רבינו.
ובמקום להכיר טובה למשה רבינו שזיכה אותם בכל מדרגותיהם ,
העדיפו את דיבת הארץ שנא':"ושם ראינו את הנפילים בני ענק
מן הנפילים,ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם".
וכתוב בבמדבר רבה(ט"ז,י"א)
שמצאו שם שלשה בני ענק:אחימי,ששי ותלמי.
ולמה נקרא שמו אחימי?שהיה אומר:'אחי,
מאין יבוא עלי?'ששי-שהיה בריא כשיש,
תלמי-שהיה עושה תלמים בארץ,היינו שהיו
גיבורים ובעלי גאווה גדולים.נמצא שהמרגלים אמרו
שנמצאים אנשים בארץ ישראל בעלי גאווה שאינם
מניחים להם להיכנס,אך בכך גילו את פגם הגאווה שלהם.
הם כ"כ פחדו לאבד את השררה
והנשיאות שלהם,וגאווה זו הביאה אותם
לכפירה גמורה:"כי חזק הוא ממנו".
ומפגם אמונת החכמים הגיעו לפגם אמונה בקב"ה.
כי מובא בפירש"י,שכביכול כלפי מעלה אמרו
" כי חזק הוא ממנו",שאפילו בעל הבית אינו יכול
להוציא כליו משם,כי כשלאדם יש ישות וגאות,
הרי דוחק את רגלי השכינה,והקב"ה אומר:'אין אני
והוא יכולים לדור בעולם'(סוטה ה')

ויש לרמז ש'נגב' הוא אותיות 'גנב'-כי הצדיק
עושה כל מעשיו בחינת גניבה והסתרה,עד שאין אף
אחד מכיר עוצם מעלתו וחשיבותו באמת,כי שתי
בחינות אלו מוכרחות ללכת ביחד-פסולת ארץ ישראל
עם ארץ ישראל.


ומשה,רמז להם שמוכרחים תמיד ללכת
קודם לפסולת ארץ ישראל,ורק אח"כ יכולים להגיע
לקדושת ארץ ישראל עצמה,
שנאמר:'הרוצה להחכים ידרים'.(ב"ב,כ"ה).
וזה גם מרומז בדברי חז"ל(נדרים לח)על הפסוק
(שמות ל"ד)"פסל לך",שהפסולת תהיה שלך,ומשם נתעשר משה,
כי עיקר העשירות של משה רבינו,ואיך שזכה להגיע להשגות
עליונות וגבוהות מאד,היה מחמת שידע איך להוריד עצמו אל
המון העם בשיחות חולין ובסיפורים פשוטים,וע"י זה זכה
לעשירות גדולה מאד ברוחניות ובגשמיות.

והשם ית' יזכינו להיות מקורבים לצדיקי האמת,
ולחזור בתשובה שלימה לפניו ית',
ולהתדבק בו באמת ובתמים כל ימינו
מעתה ועד עולם אמן ואמן.

--------------------------------------------------------------------------------

"ארץ אוכלת יושביה"(במדבר י"ג)
לפרשת שלח לך עפ"י תורת רבנו הקדוש זיע"א
(ליקו"מ,ח"א,קכ"ט)

כשמקורב לצדיק,אף שאינו מקבל ממנו כלל,
הוא גם כן טוב מאד,והאמונה לבדה שמאמין בצדיק,מועילה
לעבודת השם ית'.כי טבע האכילה שהמזון נתהפך לניזון.
כגון שהחי אוכל צומח כגון עשבים,נתהפכים העשבים לחי,
כשנכנסין לתוך מעיה,וכן מחי למדבר.כשהמדבר אוכל החי,
נתהפך החי למדבר,ולכל מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק
לאיברים,נתהפך למהות האיבר ממש שנכנס לשם,כגון החלק
מהמזון הנכנס למח נתהפך למח,והנכנס ללב נתהפך ללב,
וכן לשאר האיברים,וזהו "ארץ אוכלת יושביה".כי ארץ-
היא בחינת אמונה ככתוב(תהלים ל"ז)"שכן ארץ ורעה אמונה".
וזהו:"אוכלת יושביה"-כי כשנכנס לארץ שהיא בחינת אמונה,
נאכל אצלה,היינו שנתהפך למהותה,היינו כשדבוק לצדיק,ומאמין
בו שהוא בחינת ארץ,נאכל להצדיק,ונהפך למהות הצדיק ממש.
וכן ארץ ישראל עצמה יש לה הכח הזה,וע"כ אמרו
חז"ל(כתובות קי"א):'כל היושב בארץ ישראל שרוי בלא עון',
שנא':" העם הישוב נשוא עון"(ישעיהו ל"ג),
כי היא ארץ אוכלת יושביה,שהיושב שם נאכל אצלה ונתהפך
למהותה הקדוש,וע"כ אפילו 'המהלך ארבע אמות
בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא'(שם).
וזה גם עניין המבואר במקום אחר(ליקו"מ,ח"א,ק"א)על הפסוק:
"בקרב עלי מרעים לאכול את בשרי"(תהלים כז')-'מרעים'-
הם בבחינת המוחין הקדושים,חכמת התורה,ועלי "לאכול את בשרי"-
היינו לאכול ולהמית את העצמיות שלי,הגשמיות והעביות הבהמית,
'כי אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה'.דהיינו
שהגוף יתהפך למהות הנשמה הקדושה,שהוא המח והדעת,
שזהו בחינת אכילה,שהמזון נתהפך לניזון כנ"ל,
דהיינו, שאני אהיה רועה ומזין את האמונה,ואהיה נאכל לאמונה כנ"ל.
ומובא(ליקו"מ,ח"א,מ"ז)שהמרגלים הוציאו דבר שקר מפיהם,
אך התורה היא אמת וכך יצא דבר נשגב על:"ארץ אוכל יושביה",כי נא':
(דבריםי"א)"תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה",
וזהו שקדושת הצדיקים היא כקדושת ארץ ישראל,
שבשניהם אין רואים בחיצוניות שום יחוד והבלטה,אלא,
הכל לפי הפנימיות והקדושה והחיבור לצדיק ולקב"ה ולתורה הקדושה.
הגאון ר'יצחק אלחנן מקובנה אמר פעם באזני תלמידיו:
צאו וראו,מה גדול החטא שאדם חוטא נגד עמו!הנה מצינו,שהקב"ה
מחל לבני דור המידבר על כמה חטאים חמורים שחטאו נגדו:

חטאו בעגל - ונמחל להם.חטאו במתאוננים-כשביקשו לאכול בשר
תאווה-ונמחל להם.כשחטאו אח"כ במחלוקת קורח-
שוב זכו למחילה על חטאם הכבד.

ורק על עוון המרגלים,שהוציאו דיבה על הארץ,וביקשו להשיב
את העם מצרימה,לא מחל ה' לישראל,אלא,גזר על יוצאי מצרים:
"במדבר הזה יפלו פגריכם".

מכאן,שבכל העבירות שבעולם מועילה תשובה לחוטא-הן
בעבירות שבין אדם למקום(לה'),והן בעבירות שבין אדם לחברו
ורק חטא שחוטא אדם נגד עמו-אין כפרה לעולם,ואין מועילה לו
אפילו חרטה גמורה ותשובה שלימה,ללמדנו,שאין בעולם חטא
גדול יותר מן הפגיעה בעם ישראל,שהוא עם ה'.....
ולכן מובן למה הפגם שלהם גרם לחורבן בית המקדש,
כמו שאמרו חז"ל(תענית כט')על הפסוק(במדבר י"ד):"ויבכו העם
בלילה ההוא",שזה היה ליל תשעה באב,ואמר להם הקב"ה:
'אתם בכיתם בכיה של חינם,ואני קובע לכם בכיה של דורות'.
כי גם בביהמ"ק נתגלתה תמיד בחינה זו,איך שתוקף הגשמיות והחומריות
מקושר לרוחניות עליונה מאד,והבהמות והעופות והמנחות וכו',
כולם עלו על המזבח לריח ניחוח לפני ה',ונמצא שכל הגשמיות נתעלית
ונתהפכת לרוחניות ממש,ומי שלא הכין את עצמו לא ראה בביהמ"ק
את הקדושה מבחוץ כלל,ורק ראה פרות,כבשים ועזים,
ורצפה מליאה דם,וכהנים כעסנים,וככתוב(יומא כג')-עד שפעם אחת
דקר כהן אחד את חברו בסכין,וכהן אחר דחף את חברו ונשברה רגלו...
ורק מי שבא לשם ברצון דקדושה,ורצה להתקרב לה' ית'
ע"י קדושת ביהמ"ק,והתבטל שם מרב אור שהיה,זכה,כי הכל
תולי כפי הכנת ורצון האדם.כמה יותר רצון ,ככה יותר גדול
הכלי לקבל השפע .
וה' ית' יזכינו להתקרב עוד ועוד,ולראות
בבניין בית מקדשנו במהרה בימינו אמן ואמן.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר