מאמרים וראיונות

הדלקת נרות שבת

תורה ומצוות | הרב אברהם כהן | י"ב תמוז התשע"ה | 2634 | 0 | |

הדלקת נרות שבת

האם כל בית חייב בהדלקת נרות שבת?
בכל בית צריך שיהיה נר דולק, נשים מוזהרות בו יותר, טוב שהבעל יטיב, יסדר את הנרות להדלקה, שיש בזה תיקון למעשה העגל (שעה"כ).


על מי מוטלת המצווה?
מצוות הדלקת נרות שבת שייכת יותר לאשה כיוון שהאישה עוסקת בכל צרכי הבית והאור הוא בכלל צרכי הבית וכן כיוון שהדלקת הנרות היא תיקון לעוון חוה שכבתה נרו של עולם והיינו שגרמה מיתה לאדם הראשון אמנם הטבת הנרות מוטלת על הבעל (שו"ע רסג (ג), ומ"א).


כמה נרות מדליקים?
מעיקר הדין, די בנר אחד, ונהגו להדליק שנים, אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד "שמור", יש נוהגים להדליק שבעה נרות, ויש נוהגים להדליק עשרה נרות וכל אחת תעשה כמנהגה (יש נוהגים להדליק כמספר בני הבית ואין מנהגינו כן, ילקו"י עמ' קלו). ואף שהמנהג להוסיף נרות יש לעשות היכר לשני הנרות שהם כנגד זכור ושמור.


במה מדליקין?
מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית, אם אין שמן זית, יש להעדיף שמן אחר שמאיר יפה, ואם אין לו שמנים, ידליק בנר שעווה או חשמל.
אין להדליק מנר שבת לנר שבת אחר ע"י גפרור, אבל מנר לנר ישירות - מותר, מ"מ נראה שיש להעדיף להדליק את הנרות ע"י גפרורים ולא ע"י נרות ע"מ לחשוש לדעת האומרים שמקבלים שבת בהדלקה, שאם ידליק נר, לא יוכל לכבותו לדעת האומרים שמקבל שבת בהדלקה.


הברכה וההדלקה
מברכים ברכת להדליק נר של שבת ויש אומרים שברכה זו נתקנה גם על עונג שבת כיוון שהנר הוא ראש לכל עונג שבת ויש להקדים את הברכה להדלקה כמו בשאר המצוות שמברך עליהם ועובר לעשיתן, ואם הדליקה לפני שברכה, אין לה לברך, וגם לא תכבה ותדליק שנית בברכה, אלא תוכל לברך ולהדליק את אור החשמל.מותר להדליק נר שבת מנר שבת בלא אמצעי אבל אסור להדליק מנר שבת לנר שבת ע"י גפרור או נר אחר (ב"י בשם התרומה).
לאחר ההדלקה תכסה האישה את עיניה בידיה ותתפלל ל – ה' יתברך שיהיו לה בנים צדיקים (קילקו"י עמ' תפא).
במקום צורך אפשר להקל להדליק נרות שבת מפלג המנחה ולהתנות שלא תקבל שבת כיוון שבזמן הזה יש חשמל והדלקת הנר היא היכר גמור שההדלקה נעשית לצורך מצווה (ילקו"י עמ' תקמח).


האם מותר לתת מים בתוך כוס השמן?
מותר לתת מים לתוך כוס השמן על מנת להגביה את השמן אבל אם נותן את המים במטרה שהנר יכבה כשיגיע למים אסור לעשות כן אף מערב שבת שמא יבוא לעשות כן בשבת (קילקו"י עמ' תצב).


היכן מדליקים?
יש להדליק את הנרות במקום שאוכלים, ובשאר החדרים - אין להדליק בברכה גם אם יש שם חדר המיוחד לבנות הגרות בבית, מ"מ כלה אצל חמותה או בת נשואה אצל אמה, אם מיחדים להם חדר - תדליק בברכה בחדרם.
אם אוכל אצל חבר וחוזר לביתו לישון, צריך להדליק בביתו בתנאי שהנרות ישארו דולקים עד שיגיע.


האם מקבלים שבת בהדלקה?
יש אומרים שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות (בה"ג), אמנם רוב הפוסקים (רא"ש רמב"ן) חולקים עליו וכך פסק השולחן ערוך, מכל מקום טוב לחוש לכתחילה לדעת המחמירים ולעשות תנאי פעם בשנה שאינה מקבלת שבת בהדלקה.כל מה שכתבנו הוא דווקא אם מדליקה את הנרות עשר דקות קודם כניסת השבת הכתובה בלוחות, אבל אם הדליקה לפני זמן זה, חייבת לקבל שבת בהדלקה, ולא מועיל תנאי כלל (ילקוט יוסף קסט').


האם צריך לכבות את האורות בבית קודם ההדלקה?
הטעם שתקנו חכמים הדלקת נרות בע"ש הוא משום שלום בית שיהיה לו נר ויראה כמו שצריך בשבת. אמנם כיום יש תאורה חשמלית, וממילא אין צורך בנרות, ולכן כתבו הרבה פוסקים שיש לכבות את האורות קודם שהאישה תדליק ותברך, וכן ראוי ונכון לנהוג (חזו"ע שבת א').


אם כבה הנר האם צריך לחזור ולהדליק?
אישה שהדליקה נרות וכבו קודם השקיעה צריכה לחזור להדליק בלי ברכה (ילקו"י עמ' קלט).

שבת קודש מבורכת לכולם!

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר