מאמרים וראיונות

תרי"ג מצוות

תורה ומצוות | מערכת האתר | ח' אייר התשע"א | 3167 | 1 | |

תרי"ג מצוות

תרי"ג (בגימטריה 613) מצוות של התורה שבכתב, שעל פי חז"ל ומסורת תורה שבעל פה, נאמרו למשה בהר סיני.

 

תרי"ג המצוות מחולקות לרמ"ח (248) מצוות עשה ו-שס"ה (365) מצוות לא תעשה.

 

רשימת תרי"ג מצוות לפי סדר התורה בתוספת השלמת רמב"ן.

 

 

בראשית, פרשת בראשית
א: מצוות עשה - פרו ורבו.

בראשית, פרשת לך לך
ב: מצוות עשה - למול כל זכר לח' ימים

בראשית, פרשת וישלח
ג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול גיד הנשה

שמות, פרשת בא
ד: מצוות עשה - לקדש חדשים
ה: מצוות עשה - לשחוט הפסח ביד' בניסן
ו: מצוות עשה - לאכול בשר הפסח בליל טו' בניסן
ז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פסח נא ומבושל
ח: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מהפסח למחר
ט: מצוות עשה - לבער חמץ בערב פסח
י: מצוות עשה - לאכול מצה בליל א' דפסח
יא: מצוות לא תעשה - שלא ימצא חמץ ברשותינו בפסח
יב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול תערובת חמץ בפסח
יג: מצוות לא תעשה - שלא להאכיל בשר פסח למומר
יד: מצוות לא תעשה - שלא להאכיל מפסח לתושב ושכיר
טו: מצוות לא תעשה - שלא להוציא הפסח ממקום חבורתו
טז: מצוות לא תעשה - שלא לשבור עצם מקרבן פסח
יז: מצוות לא תעשה - שלא יאכל ערל מבשר הפסח
יח: מצוות עשה - לקדש כל בכור
יט: מצוות לא תעשה - שלא יאכל חמץ בפסח
כ: מצוות לא תעשה - שלא יראה חמץ בגבולינו בפסח
כא: מצוות עשה - לספר יציאת מצרים בליל פסח
כב: מצוות עשה - לפדות פטר חמור בשה
כג: מצוות עשה - לערוף פטר חמור אם לא פדאו

שמות, פרשת בשלח
כד: מצוות לא תעשה - שלא לצאת חוץ לתחום שבת

שמות, פרשת יתרו
כה: מצוות עשה - לידע ולהאמין שיש אלוה
כו: מצוות לא תעשה - שלא יעלה במחשבה שיש אלוה זולתו
כז: מצוות לא תעשה - לא תעשה לך פסל
כח: מצוות לא תעשה - לא תשתחוה להם
כט: מצוות לא תעשה - ולא תעבדם
ל: מצוות לא תעשה - שלא לשבע לשוא
לא: מצוות עשה - מצוות קידוש בשבת
לב: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשבת
לג: מצוות עשה - לכבד אב ואם
לד: מצוות לא תעשה - לא תרצח
לה: מצוות לא תעשה - לא תנאף עם אשת איש
לו: מצוות לא תעשה - לא תגנוב נפש מישראל
לז: מצוות לא תעשה - שלא להעיד שקר
לח: מצוות לא תעשה - לא תחמוד
לט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות צורת אדם לנוי
מ: מצוות לא תעשה - שלא לבנות מזבח מאבני גזית
מא: מצוות לא תעשה - שלא לעלות במעלות על המזבח

שמות, פרשת משפטים
מב: מצוות עשה - לדון דין עבד עברי
מג: מצוות עשה - ליעד אמה העבריה
מד: מצוות עשה - אם לא יעדה והפדה
מה: מצוות לא תעשה - שלא למכור אמה העבריה
מו: מצוות לא תעשה - שארה כסותה ועונתה לא יגרע
מז: מצוות לא תעשה - שלא להכות אב ואם
מח: מצוות עשה - להרוג בחנק להמחויב חנק
מט: מצוות עשה - לדון קנסות לחובל בחברו
נ: מצוות עשה - להרוג בסייף להמחויב סייף
נא: מצוות עשה - לדון דין בהמה שהזיקה שלא כדרכה
נב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שור הנסקל
נג: מצוות עשה - לדון דין נזקי בור
נד: מצוות עשה - לדון דין גנב תשלומין או מיתה
נה: מצוות עשה - לדון דין הבער הוא נזקי שן ורגל
נו: מצוות עשה - לדון דין נזקי אש
נז: מצוות עשה - לדון דין שומר חינם
נח: מצוות עשה - לדון דין טוען ומודה וכופר
נט: מצוות עשה - לדון דין שומר שכר ושוכר
ס: מצוות עשה - לדון דין שואל
סא: מצוות עשה - לדון דין מפתה בתולה
סב: מצוות לא תעשה - שלא לחיות מכשפה
סג: מצוות לא תעשה - שלא להונות גר בדברים
סד: מצוות לא תעשה - שלא להונות גר בממון
סה: מצוות לא תעשה - שלא לענות אלמנה ויתום
סו: מצוות עשה - להלוות לעניי ישראל
סז: מצוות לא תעשה - שלא לתבוע חוב ממי שאין לו
סח: מצוות לא תעשה - שלא להתעסק בין מלוה ללוה בריבית
סט: מצוות לא תעשה - שלא לקלל דיין
ע: מצוות לא תעשה - לאו דברכת השם היא מגדף
עא: מצוות לא תעשה - שלא לקלל נשיא
עב: מצוות לא תעשה - שלא להקדים חוקי התבואות
עג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול טריפה
עד: מצוות לא תעשה - שלא לשמוע טענת בעל דין בלא חברו
עה: מצוות לא תעשה - שלא לקבל עדות בעל עבירה
עו: מצוות לא תעשה - שלא לנטות אחרי רבים בשביל אחד בדיני נפשות
עז: מצוות לא תעשה - שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות
עח: מצוות עשה - אחרי רבים להטות
עט: מצוות לא תעשה - שלא לרחם על עני בדין
פ: מצוות עשה - לפרוק משא מהנכשל בדרך
פא: מצוות לא תעשה - שלא להטות דין חוטא מפני רשעו
פב: מצוות לא תעשה - שלא לחתוך דין באומד הדעת
פג: מצוות לא תעשה - שלא ליקח שוחד
פד: מצוות עשה - להשמיט הארץ בשביעית
פה: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בשבת
פו: מצוות לא תעשה - שלא לישבע בשם עבודה זרה
פז: מצוות לא תעשה - שלא להדיח רבים לעבוד עבודה זרה
פח: מצוות עשה - לחוג בג' רגלים
פט: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט פסח על חמץ
צ: מצוות לא תעשה - שלא להלין אימורי פסח עד בוקר
צא: מצוות עשה - להפריש ביכורים ולהביאם במקדש
צב: מצוות לא תעשה - שלא לבשל בשר בחלב
צג: מצוות לא תעשה - שלא לכרות ברית לז' אומות ולכל עובדי עבודה זרה
צד: מצוות לא תעשה - שלא ישבו עכו"ם בארצנו

שמות, פרשת תרומה
צה: מצוות עשה - לבנות בית מקדש
צו: מצוות לא תעשה - שלא להסיר בדי הארון
צז: מצוות עשה - לסדר לחם הפנים לפני ה' תמיד

שמות, פרשת תצוה
צח: מצוות עשה - לערוך נרות במקדש
צט: מצוות עשה - שילבשו כהנים בגדי כהונה לעבוד
ק: מצוות לא תעשה - שלא להסיר החושן מעל האפוד
קא: מצוות לא תעשה - שלא לקרוע המעיל של הכהנים
קב: מצוות לא תעשה - שלא יאכלו הכהנים בשר קדשי קדשים
קג: מצוות לא תעשה - שלא יאכל זר מחטאת ואשם
קד: מצוות עשה - להקטיר קטורת בכל יום בוקר וערב
קה: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר במזבח הזהב חוץ מקטורת

שמות, פרשת כי תשא
קו: מצוות עשה - לתת מחצית שקל בכל שנה
קז: מצוות עשה - שיקדש כהן ידיו ורגליו לעבודה
קח: מצוות עשה - למשוח כהנים ומלכי ב"ד בשמן המשחה
קט: מצוות לא תעשה - שלא לסוך זר בשמן המשחה
קי: מצוות לא תעשה - שלא לעשות כמו שמן המשחה
קיא: מצוות לא תעשה - שלא לעשות כמתכונת קטורת
קיב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה
קיג: מצוות עשה - לשבות מעבודת הארץ בשמיטה
קיד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר בחלב

שמות, פרשת ויקהל
קטו: מצוות לא תעשה - שלא לענוש בשבת

ויקרא, פרשת ויקרא
קטז: מצוות עשה - לעשות מעשה קרבן עולה
קיז: מצוות עשה - לעשות מעשה מנחה
קיח: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר שאור ודבש
קיט: מצוות לא תעשה - שלא להשבית מלח מקרבנות
קכ: מצוות עשה - למלוח כל הקרבנות
קכא: מצוות עשה - להקריב פר העלם דבר של הציבור
קכב: מצוות עשה - קרבן חטאת על שגגת כרת
קכג: מצוות עשה - להעיד בבי"ד עדות שיודע
קכד: מצוות עשה - להקריב קורבן עולה ויורד
קכה: מצוות לא תעשה - שלא להבדיל בחטאת העוף
קכו: מצוות לא תעשה - שלא לשים שמן במנחת חוטא
קכז: מצוות לא תעשה - שלא ליתן לבונה במנחת חוטא
קכח: מצוות עשה - המועל בקדשים יתן קרן וחומש ואשם
קכט: מצוות עשה - להביא אשם תלוי על ספק
קל: מצוות עשה - להשיב את הגזילה אשר גזל
קלא: מצוות עשה - שיקריב חוטא אשם ודאי

ויקרא, פרשת צו
קלב: מצוות עשה - להרים הדשן מהמזבח בכל יום
קלג: מצוות עשה - שתוקד אש על המזבח תמיד
קלד: מצוות לא תעשה - שלא לכבוד אש המזבח
קלה: מצוות עשה - שיאכלו כהנים שיורי מנחות
קלו: מצוות לא תעשה - שלא לאפות שיורי מנחות חמץ
קלז: מצוות עשה - שיקריב כהן גדול מנחת חביתין בכל יום
קלח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מנחת כהן
קלט: מצוות עשה - סדר קרבן חטאת
קמ: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מחטאת הפנימית
קמא: מצוות עשה - סדר קרבן אשם
קמב: מצוות עשה - סדר קרבן שלמים
קמג: מצוות לא תעשה - שלא להותיר קדשים אחר זמנן
קמד: מצוות עשה - לשרוף הנותר מקדשים
קמה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פיגול
קמו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול קדשים שנטמאו
קמז: מצוות עשה - לשרוף קדשים שנטמאו
קמח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול חלב
קמט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול דם

ויקרא, פרשת שמיני
קנ: מצוות לא תעשה - שלא ליכנס למקדש מגודל שער
קנא: מצוות לא תעשה - שלא ליכנס לקדש קרוע בגדים
קנב: מצוות לא תעשה - שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה
קנג: מצוות לא תעשה - שלא לכנס למקדש ולא להיות שתוי
קנד: מצוות עשה - לבדוק סימני בהמה וחיה
קנה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בהמה וחיה טמאים
קנו: מצוות עשה - לבדוק בסימני דגים
קנז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול דג טמא
קנח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול עוף טמא
קנט: מצוות עשה - לבדוק סימני חגבים
קס: מצוות עשה - להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים
קסא: מצוות עשה - לדון דין טומאת אוכלין ומשקין
קסב: מצוות עשה - להיות נבלה טמאה ומטמאה
קסג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שרץ הארץ
קסד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול תולעת הפירות
קסה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שרץ המים
קסו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול רמש המתהווה מעפוש

ויקרא, פרשת תזריע
קסז: מצוות עשה - שתהא יולדת טמאה ומטמאה
קסח: מצוות לא תעשה - שלא יאכל טמא קדשים
קסט: מצוות עשה - שתקריב יולדת קרבן כשתטהר
קע: מצוות עשה - שיהא המצורע טמא ומטמא
קעא: מצוות לא תעשה - שלא לגלח הנתק
קעב: מצוות עשה - מצוות פריעה ופרימה במצורע
קעג: מצוות עשה - לדון דין טומאת צרעת בגדים

ויקרא, פרשת מצורע
קעד: מצוות עשה - מצוות טהרת מצורע
קעה: מצוות עשה - שיגלח המצורע כשיטהר
קעו: מצוות עשה - מצוות קרבן מצורע כשיטהר
קעז: מצוות עשה - שיטבול טמא במי מקוה
קעח: מצוות עשה - טומאת נגעי בתים
קעט: מצוות עשה - מצוות טומאת הזב
קפ: מצוות עשה - שיקריב הזב קרבן כשיטהר
קפא: מצוות עשה - שיהא שכבת זרע טמא ומטמא
קפב: מצוות עשה - שתהא נדה טמאה ומטמאה
קפג: מצוות עשה - שתא זבה טמאה ומטמאה
קפד: מצוות עשה - שתקריב זבה קרבן כשתטהר

ויקרא, פרשת אחרי מות
קפה: מצוות לא תעשה - שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש
קפו: מצוות עשה - שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור
קפז: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט קרבן חוץ לעזרה
קפח: מצוות עשה - לכסות דם שחיטת חיה ועוף
קפט: מצוות לא תעשה - שלא ליקרב לעריות אפילו בלא ביאה
קצ: מצוות לא תעשה - שלא לגלות ערות אביו
קצא: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אמו
קצב: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אביו
קצג: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחותו ואפילו מאנוסת אביו
קצד: מצוות לא תעשה - שלא לבא על בת בנו
קצה: מצוות לא תעשה - שלא לבא על בת בתו
קצו: מצוות לא תעשה - שלא לבא על בתו מק"ו
קצז: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחותו מנשואת אביו
קצח: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אביו
קצט: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אמו
ר: מצוות לא תעשה - שלא לגלות ערות אחי אביו
רא: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אחי אביו
רב: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת בנו
רג: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אשת אחיו
רד: מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובתה
רה: מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובת בנה
רו: מצוות לא תעשה - שלא לישא אשה ובת בתה
רז: מצוות לא תעשה - שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו
רח: מצוות לא תעשה - שלא לבא על נדה
רט: מצוות לא תעשה - שלא ליתן מזרעו למולך
רי: מצוות לא תעשה - שלא לבא על הזכר
ריא: מצוות לא תעשה - שלא לבא על בהמה
ריב: מצוות לא תעשה - שלא תביא אשה בהמה עליה

ויקרא, פרשת קדושים
ריג: מצוות עשה - איש אמו ואביו תיראו
ריד: מצוות לא תעשה - שלא לפנות אחר עבודה זרה
רטו: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עבודה זרה לעבדה
רטז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול נותר
ריז: מצוות לא תעשה - שלא לכלות פאת השדה
ריח: מצוות עשה - לעזוב פאה בשדה לעניים
ריט: מצוות לא תעשה - שלא ילקוט בעל הבית לקט
רכ: מצוות עשה - לעזוב הלקט לעניים
רכא: מצוות לא תעשה - שלא יקלוט בעל הבית עוללות
רכב: מצוות עשה - לעזוב העוללות לעניים
רכג: מצוות לא תעשה - שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם
רכד: מצוות עשה - לעזוב הפרט לעניים
רכה: מצוות לא תעשה - שלא לגנוב שום חפץ או ממון
רכו: מצוות לא תעשה - שלא לכפור בפקדון
רכז: מצוות לא תעשה - שלא לישבע שקר על כפירת ממון
רכח: מצוות לא תעשה - שלא לישבע שקר בשביעת ביטוי
רכט: מצוות לא תעשה - שלא לעשוק
רל: מצוות לא תעשה - שלא לגזול
רלא: מצוות לא תעשה - שלא לאחר שכר שכיר
רלב: מצוות לא תעשה - שלא לקלל ישראל אפילו חרש
רלג: מצוות לא תעשה - שלא להכשיל תם בעצה
רלד: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עוול במשפט
רלה: מצוות לא תעשה - שלא להדר גדול בדין
רלו: מצוות עשה - לשפוט בצדק
רלז: מצוות לא תעשה - שלא ילך רכיל
רלח: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מלהציל חברו
רלט: מצוות לא תעשה - שלא לשנוא את חברו
רמ: מצוות עשה - להוכיח את החוטא
רמא: מצוות לא תעשה - שלא לבייש אדם מישראל
רמב: מצוות לא תעשה - שלא לנקום בחברו
רמג: מצוות לא תעשה - שלא לנטור
רמד: מצוות עשה - לאהוב כל אדם מישראל
רמה: מצוות לא תעשה - שלא להרביע בהמה כלאים
רמז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ערלה
רמח: מצוות עשה - להיות נטע רבעי קודש
רמט: מצוות לא תעשה - שלא להיות זולל וסובא
רנ: מצוות לא תעשה - שלא לנחש
רנא: מצוות לא תעשה - שלא לעונן
רנב: מצוות לא תעשה - שלא להקיף פאות הראש
רנג: מצוות לא תעשה - שלא להשחית פאות הזקן
רנד: מצוות לא תעשה - שלא לכתוב קעקע בבשרו
רנה: מצוות עשה - לירא מן המקדש
רנו: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מעשה אוב
רנז: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מעשה ידעוני
רנח: מצוות עשה - לכבד לומדי תורה וזקן
רנט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות עול במדה ובמשקל
רס: מצוות עשה - לצדק מאזנים ומשקולות ומדות
רסא: מצוות לא תעשה - שלא לקלל אב ואם
רסב: מצוות עשה - לדון בשריפה למחויב
רסג: מצוות לא תעשה - שלא ללכת בחוקות הגויים

ויקרא, פרשת אמור
רסד: מצוות לא תעשה - שלא יטמא כהן למת
רסה: מצוות עשה - שיטמא כהן הדיוט לקרובים ולהתאבל על קרובים
רסו: מצוות לא תעשה - שלא יעבד טבול יום במקדש
רסז: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן זונה
רסח: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן חללה
רסט: מצוות לא תעשה - שלא ישא כהן גרושה
רע: מצוות עשה - לקדש כהנים ולחלוק להם כבוד
רעא: מצוות לא תעשה - שלא יכנס כהן גדול לאוהל המת
רעב: מצוות לא תעשה - שלא יטמא כהן גדול אפילו לקרובים
רעג: מצוות עשה - שישא כהן גדול בתולה בנערותה
רעד: מצוות לא תעשה - שלא יקח כהן גדול אלמנה
רעה: מצוות לא תעשה - שלא יבעול כהן גדול אלמנה
רעו: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע
רעז: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד כהן בעל מום עובר
רעח: מצוות לא תעשה - שלא יכנס בעל מום למקדש
רעט: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד כהן טמא
רפ: מצוות לא תעשה - שלא יאכל כהן טמא תרומה
רפא: מצוות לא תעשה - שלא יאכל זר תרומה
רפב: מצוות לא תעשה - שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה
רפג: מצוות לא תעשה - שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש
רפד: מצוות לא תעשה - שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה
מצוה רפה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול טבל אפילו כהן
רפו: מצוות עשה - שיהיה כל קורבן תמים
רפז: מצוות לא תעשה - שלא להקדיש בעל מום למזבח
רפח: שלא להטיל מום בקודשים
רפט: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט בעל מום לקורבן
רצ: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר אימורי בעל מום
רצא: מצוות לא תעשה - שלא לזרוק דם בעל מום
רצג: מצוות לא תעשה - שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי
רצד: מצוות עשה - שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים
רצה: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד
רצו: מצוות לא תעשה - ולא תחללו את שם קודשי
רצז: מצוות עשה - ונקדשתי בתוך בני ישראל
רצח: מצוות עשה - לשבות ביום ראשון של פסח
רצט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
ש: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הפסח
שא: מצוות עשה - לשבות ביום השביעי של פסח
שב: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח
שג: מצוות עשה - להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן
שד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר
שה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר
שו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר
שז: מצוות עשה - לספור ספירת העומר ז' שבועות
שח: מצוות עשה - להביא שתי הלחם בעצרת
שט: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בעצרת
שי: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בעצרת
שיא: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בראש השנה
שיב: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בראש השנה
שיג: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בראש השנה
שיד: מצוות עשה - להתענות ביום הכיפורים
שטו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים
שטז: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
שיז: מצוות עשה - לשבות ממלאכה ביום הכיפורים
שיח: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף ביום כפור
שיט: מצוות עשה - לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות
שכ: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות
שכא: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הסוכות
שכב: מצוות עשה - לשבות ממלאכה בשמיני עצרת
שכג: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת
שכד: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת
שכה: מצוות עשה - ליטול ארבע מינים בסוכות
שכו: מצוות עשה - לישב בסוכות בשבעת ימי הסוכות

ויקרא, פרשת בהר
שכז: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד אדמה בשביעית
שכח: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד עבודת אילן בשביעית
שכט: מצוות לא תעשה - שלא לקצור ספיחים בשביעית
של: מצוות לא תעשה - שלא לבצור ענבים בשביעית
שלא: מצוות עשה - לספור שנות יובל ז' שמיטות
שלב: מצוות עשה - לתקוע בשופר ביום כיפור בשנת היובל
שלג: מצוות עשה - לקדש שנת החמישים
שלד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד אדמה ביובל
שלה: מצוות לא תעשה - שלא לקצור ספיחים ביובל
שלו: מצוות לא תעשה - שלא לבצור ענבים ביובל
שלז: מצוות עשה - לדון דין מקח וממכר
שלח: מצוות לא תעשה - שלא להונות במקח וממכר
שלט: מצוות לא תעשה - שלא להונות חברו בדברים
שמ: מצוות לא תעשה - שלא תמכר הארץ לצמיתות
שמא: מצוות עשה - להשיב קרקעות לבעלים ביובל
שמב: מצוות עשה - לגאול בתי ערי חומה עד שנה
שמג: מצוות לא תעשה - שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה
שמד: מצוות לא תעשה - שלא להלוות בריבית
שמה: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד בעבר עברי בבזיון
שמו: מצוות לא תעשה - שלא למכור עבד עברי בבזיון
שמז: מצות לא תעשה שלא לעבוד בעבד עברי בפרך
שמח: מצוות לא תעשה - שלא להניח לגר תושב לעבוד בעבד עברי בפרך
שמט: מצוות עשה - לעבוד בעבד כנעני לעולם
שנ: מצוות לא תעשה - שלא להשתחות על אבן משכית

ויקרא, פרשת בחוקותי
שנא: מצוות עשה - לדון דין ערכי אדם
שנב: מצוות לא תעשה - שלא להמיר בהמת קודשים
שנג: מצוות עשה - להיות התמורה קודש
שנד: מצוות עשה - לדון דין ערכי בהמה
שנה: מצוות עשה - לדון ערכי בתים
שנו: מצוות עשה - לדון דין ערכי שדות
שנז: מצוות לא תעשה - שלא לשנות מקורבן לקורבן
שנח: מצוות עשה - לדון דין מחרים נכסיו
שנט: מצוות לא תעשה - שלא ימכור שדה החרם
שס: מצוות לא תעשה - שלא יגאל שדה החרם
שסא: מצוות עשה - להפריש מעשר בהמה
שסב: מצוות לא תעשה - שלא ימכר מעשר בהמה

במדבר, פרשת נשא
שסג: מצוות עשה - לשלח טמאים מן המחנה
שסד: מצוות לא תעשה - שלא יכנס טמא למקדש
שסה: מצוות עשה - לשוב מהעונות ולהתודות
שסו: מצוות עשה - לעשות לסוטה כמשפט הכתוב
שסז: מצוות לא תעשה - שלא ליתן שמן במנחת חוטא
שסח: מצוות לא תעשה - שלא ליתן לבונה במנחת חוטא
שסט: מצוות לא תעשה - שלא ישתה נזיר יין או כל מיני שכר
שע: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר עבנים לחים
שעא: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר ענבים יבשים
שעב: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר חרצנים
שעג: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר זגים
שעד: מצוות לא תעשה - שלא יגלח נזיר שערו
שעה: מצוות עשה - שיגדל נזיר שערו
שעו: מצוות לא תעשה - שלא יכנס נזיר לאהל מת
שעז: מצוות לא תעשה - שלא יטמא נזיר למת
שעח: מצוות עשה - שיגלח הנזיר ויביא קרבנותיו אם נטמא ויגלח ויביא קרבנות במלוי נזירותיו
שעט: מצוות עשה - שיברכו כהנים את ישראל
שפ: מצוות עשה - לשאת הארון בכתף

במדבר, פרשת בהעלותך
שפא: מצוות עשה - לשחוט פסח שני בי"ד באייר
שפב: מצוות עשה - לאכול פסח שני ליל טו' באייר
שפג: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מפסח שני עד בוקר
שפד: מצוות לא תעשה - שלא לשבור עצם מפסח שני
שפה: מצוות עשה - לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא

במדבר, פרשת שלח לך
שפו: מצוות עשה - להפריש חלה וליתנה לכהן
שפז: מצוות עשה - לעשות ציצית על כנפי הבגד
שפח: מצוות לא תעשה - שלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית עיניים

במדבר, פרשת קרח
שפט: מצוות עשה - לשמור המקדש
שצ: מצוות לא תעשה - שלא לבטל שמירה מן המקדש
שצא: מצוות לא תעשה - שלא יתעסקו כהנים ולויים אלו בעבודות אלו
שצב: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד זר עבודה במקדש
שצג: מצוות עשה - לפדות בכור אדם וליתן פדיונו לכהן
שצד: מצוות לא תעשה - שלא לפדות בכור בהמה טהורה
שצה: מצוות עשה - שהלויים יעבדו במקדש
שצו: מצוות עשה - להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי
שצז: מצוות עשה - שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן

במדבר, פרשת חקת
שצח: מצוות עשה - לעשות מעשה פרה אדומה
ת: מצוות עשה - שיהא מ' חטאת טמאים ומטמאים

במדבר, פרשת פינחס
תא: מצוות עשה - לדון דין סדר נחלאות
תב: מצוות עשה - להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום
תג: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבת
תד: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בראש חודש
תה: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בעצרת
תו: מצוות עשה - לשמוע קול שופר בראש השנה

במדבר, פרשת מטות
תז: מצוות עשה - לדון דין הפרת נדרים
תח: מצוות לא תעשה - שלא יחל דברו שנדר

במדבר, פרשת מסעי
תט: מצוות עשה - לתת ללויים ערים לשבת
תי: מצוות לא תעשה - שלא להמית וצח עד עמדו לדין
תיא: מצוות עשה - להגלות הורג נפש בשגגה
תיב: מצוות לא תעשה - שלא יורה עד אחד בדיני נפשות

דברים, פרשת דברים
תטו: מצוות לא תעשה - שלא למנות דיין שאינו הגון
תטז: מצוות לא תעשה - שלא יירא הדיין מבעל דין

דברים, פרשת ואתחנן
תיז: מצוות לא תעשה - שלא להתאות בלב דבר של חברו
תיח: מצוות עשה - ליחד השי"ת ולהאמין בו שהוא אחד
תיט: מצוות עשה - לאהוב השית' בכל לב
תכ: מצוות עשה - ללמוד תורה וללמדה
תכא: מצוות עשה - לקרות קריאת שמע שחרית וערבית
תכב: מצוות עשה - לקשור תפילין על היד
תכג: מצוות עשה - להניח תפילין על הראש
תכד: מצוות עשה - לקבוע מזוזה בשערים
תכה: מצוות לא תעשה - שלא לנסות השי' ולנביא אמת
תכו: מצוות עשה - להחריב שבעה אומות
תכז: מצוות לא תעשה - שלא לחון עכו"ם
תכח: מצוות לא תעשה - שלא להתחתן עם עכו"ם

דברים, פרשת עקב
תכט: מצוות לא תעשה - שלא להנות מציפוי ע"ז
תל: מצוות לא תעשה - שלא להנות מתקרובת ע"ז
תלא: מצוות עשה - לברך ברכת המזון
תלב: מצוות עשה - לאהוב את הגר
תלג: מצוות עשה - לירא את ה'
תלד: מצוות עשה - להתפלל בכל יום להשית'
תלה: מצוות עשה - להתדבק בתלמידי חכמים
תלו: מצוות עשה - לישבע באמת בשמו יתברך

דברים, פרשת ראה
תלז: מצוות עשה - לאבד ע"ז ומשמשיה
תלח: מצוות לא תעשה - שלא לאבד דבר שנקרא שם יתברך עליו
תלט: מצוות עשה - להביא כל הקורבנות ברגל ראשון לבית המקדש
תמ: מצוות לא תעשה - שלא להעלות שוב קורבן חוץ לעזרה
תמא: מצוות עשה - להקריב כל הקורבנות בבית המקדש
תמב: מצוות עשה - לפדות קודשים שנפל בהם מום
תמג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים
תמד: מצוות לא תעשה - שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים
תמה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים
תמו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים
תמז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ק"ק חוץ לירושלים
תמח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר עולה
תמט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים
תנ: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ביכורים חוץ לירושלים
תנא: מצוות לא תעשה - שלא לעזוב הלוים
תנב: מצוות עשה - מצוות שחיטה
תנג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול אבר מן החי
תנד: מצוות עשה - להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש
תנה: מצוות לא תעשה - שלא להוסיף על מצוות התורה
תנו: מצוות לא תעשה - שלא לגרוע ממצוות התורה
תנז: מצוות לא תעשה - שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה
תנח: מצוות לא תעשה - שלא להסית יחיד מישראל לעבודה זרה
תנט: מצוות לא תעשה - שלא לאהוב את המסית
תס: מצוות לא תעשה - שלא לעזור השנאה מן המסית
תסא: מצוות לא תעשה - שלא להציל את המסית
תסב: מצוות לא תעשה - שלא ללמד זכות על המסית
תסג: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מללמד חובה על המסית
תסד: מצוות עשה - לדרוש ולחקור העדים היטב
תסה: מצוות עשה - לשרוף עיר הנדחת
תסו: מצוות לא תעשה - שלא לבנות עיר הנדחת
תסז: מצוות לא תעשה - שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת
תסח: מצוות לא תעשה - שלא להתגודד על המת
תסט: מצוות לא תעשה - שלא לקרוע שער ראשו על המת
תע: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פסולי המוקדשין
תעא: מצוות עשה - לבדוק בסימני העוף
תעב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שרץ העוף
תעג: מצוות לא תעשה - שלא לאכול נבלה
תעד: מצוות עשה - להפריש מעשר שני
תעה: מצוות עשה - להפריש מעשר שני וליתן לעניים
תעו: מצוות עשה - להשמיט הלואה בשמיטה
תעז: מצוות לא תעשה - שלא לתבוע חוב שעבר עליו שמיטה
תעח: מצוות עשה - לנגוש את הנכרי
תעט: מצוות לא תעשה - שלא לאמץ לב מליתן צדקה
תפ: מצוות עשה - ליתן צדקה כפי יכולתו
תפא: מצוות לא תעשה - שלא למנוע מלהלוות מפחד השמיטה
תפב: מצוות לא תעשה - שלא לשלוח עבד עברי ריקם
תפג: מצוות עשה - להעניק לעבד עברי בצאתו לחפשי
תפד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד בבהמת קודשים
תפה: מצוות לא תעשה - שלא לגזוז צאן קודשים
תפו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול חמץ ערב פסח עד חצות
תפז: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מקורבן חגיגה עד יום השלישי
תפח: מצוות עשה - לשמוח ברגלים
תפט: מצוות עשה - להראות בעזרה ברגלים
תצ: מצוות לא תעשה - שלא להראות בלא קורבן

דברים, פרשת שופטים
תצא: מצוות עשה - למנות שופטים ושוטרים
תצב: מצוות לא תעשה - שלא ליטע אשרה
תצג: מצוות לא תעשה - שלא להקים מצבה
תצד: מצוות לא תעשה - שלא להקריב בעל מום עובר
תצו: מצוות לא תעשה - שלא לסור מדברי בית דין הגדול
תצז: מצוות עשה - למנות עלינו מלך
תצח: מצוות לא תעשה - שלא למנות מלך נכרי
תצט: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך סוסים
תק: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך נשים
תקא: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך כסף וזהב
תקב: מצוות עשה - שיכתוב לו המלך ספר תורה
תקג: מצוות לא תעשה - שלא לשכון בארץ מצרים
תקד: מצוות לא תעשה - שלא יטול שבט לוי חלק בביזה
תקה: מצוות לא תעשה - שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל
תקו: מצוות עשה - לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה
תקז: מצוות עשה - להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן
תקח: מצוות עשה - לתת לכהן ראשית הגז
תקט: מצוות עשה - שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקדש
תקי: מצוות לא תעשה - שלא לקסום
תקיא: מצוות לא תעשה - שלא לכשף
תקיב: מצוות לא תעשה - שלא לחבור חבר
תקיג: מצוות לא תעשה - שלא לשאול באוב
תקיד: מצוות לא תעשה - שלא לשאול בידעוני
תקטו: מצוות לא תעשה - שלא לדרוש אל המתים
תקטז: מצוות עשה - להשמיע לנביא אמת
תקיז: מצוות לא תעשה - שלא להתנבא שקר בשם ה'
תקיח: מצוות לא תעשה - שלא להתנבא בשם ע"ז
תקיט: מצוות לא תעשה - שלא לירא מהרוג נביא שקר
תקכ: מצוות עשה - להפריש ערי מקלט
תקכא: מצוות לא תעשה - שלא לחוס על רוצח
תקכב: מצוות לא תעשה - שלא להשיג גבול
תקכג: מצוות לא תעשה - שלא יקום דבר על פי עד אחד
תקכד: מצוות עשה - לעשות לעדים הזוממים כאשר זממו
תקכה: מצוות לא תעשה - שלא לירא מפני עכו"ם במלחמה
תקכו: מצוות עשה - למשוח כהן למלחמה
תקכז: מצוות עשה - לקרוא שלום לעיר שנלחמים עליה
תקכח: מצוות לא תעשה - שלא להחיות נשמה משבע אומות
תקכט: מצוות לא תעשה - שלא להשחית אילן מאכל
תקל: מצוות עשה - לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו
תקלא: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה

דברים, פרשת כי תצא
תקלב: מצוות עשה - מצוות יפת תואר במלחמה
תקלג: מצוות לא תעשה - שלא למכור יפת תואר
תקלד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה
תקלה: מצוות עשה - לתלות מגדל ועובד עבודה זרה
תקלו: מצוות לא תעשה - שלא להלין תלוי ושאר מתים
תקלז: מצוות עשה - לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים
תקלח: מצוות עשה - להשיב אבדה לישראל
תקלט: מצוות לא תעשה - שלא להעלים עינו מהאבידה
תקמ: מצוות לא תעשה - שלא להניח בהמת חברו תחת משאה
תקמא: מצוות עשה - לטעון משא על בהמה שנפלה
תקמב: מצוות לא תעשה - שלא יהיה כלי גבר על אשה
תקמג: מצוות לא תעשה - שלא ילבש גבר שמלת אשה
תקמד: מצוות לא תעשה - שלא ליקח אם על בנים
תקמה: מצוות עשה - לשלח האם וליקח הבנים
תקמו: מצוות עשה - לעשות מעקה לגגו
תקמז: מצוות לא תעשה - שלא להניח מכשול בביתו
תקמח: מצוות לא תעשה - שלא לזרוע כלאים בכרם
תקנ: מצוות לא תעשה - שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות
תקנא: מצוות לא תעשה - שלא ללבוש שעטנ
תקנב: מצוות עשה - לישא אשה בקידושין
תקנג: מצוות עשה - שתשא אשת מוציא שם רע תחתיו
תקנד: מצוות לא תעשה - שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו
תקנה: מצוות עשה - לשקול המחויב סקילה
תקנו: מצוות לא תעשה - שלא לענוש לאנוס
תקנז: מצוות עשה - שישא המאנס את אנוסתו
תקנח: מצוות לא תעשה - שלא יגרש האונס את אנוסתו
תקנט: מצוות לא תעשה - שלא ישא פצוע דכא בת ישראל
תקס: מצוות לא תעשה - שלא ישא ממזר בת ישראל
תקסא: מצוות לא תעשה - שלא יביא עמוני ומואבי בקהל ישראל
תקסב: מצוות לא תעשה - שלא לדרוש שלום עמון ומואב
תקסג: מצוות לא תעשה - שלא להרחיק אדומי שלישי
תקסד: מצוות לא תעשה - שלא להרחיק מצרי
תקסה: מצוות לא תעשה - שלא יכנס טמא להר הבית
תקסו: מצוות עשה - לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא
תקסז: מצוות עשה - לתקן יד לחפור לכסות צואתו
תקסח: מצוות לא תעשה - שלא להסגיר עבד
תקסט: מצוות לא תעשה - שלא להונות בדברים עבד
תקע: מצוות לא תעשה - שלא לבא על קדשה בלא קידושין
תקעא: מצוות לא תעשה - שלא להקריב אתנן זונה
תקעב: מצוות לא תעשה - שלא יתן הלווה ריבית לישראל
תקעג: מצוות עשה - ליקח ריבית מעכו"ם
תקעד: מצוות לא תעשה - שלא לאחר נדר אחר ג' רגלים
תקעה: מצוות עשה - לקיים מוצא שפתיו בנדר
תקעו: מצוות עשה - להניח השכיר לאכול
תקעז: מצוות לא תעשה - שלא אכל הפועל בשעת מלאכה
תקעח: מצוות לא תעשה - שלא יקח הפועל יותר מאכילתו
תקעט: מצוות עשה - הרוצה לגרש את אשתו יגרשנה בשטר
תקפ: מצוות לא תעשה - שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר
תקפא: מצוות עשה - שלא יצא חתן למלחמה ולא לשום דבר שנה תמימה
תקפב: מצוות עשה - שישמח החתן עם אשתו
תקפג: מצוות לא תעשה - שלא לחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש
תקפד: מצוות לא תעשה - שלא לתלוש סימני צרעת
תקפה: מצוות לא תעשה - שלא למשכן בעל חוב בזרוע
תקפו: מצוות לא תעשה - שלא למנוע משכון מבעליו
תקפז: מצוות עשה - להחזיר משכון בזמן שצריך לו
תקפח: מצוות עשה - ליתן שכר שכיר ביומו
תקפט: מצוות לא תעשה - שלא יעיד קרוב
תקצ: מצוות לא תעשה - שלא להטות משפט גר ויתום
תקצא: מצוות לא תעשה - שלא למשכן בגד אלמנה
תקצב: מצוות לא תעשה - שלא לשוב ליקח עומר השכחה
תקצג: מצוות עשה - להניח עומר השכחה לעניים
תקצד: מצוות עשה - להלקות המחוייב מלקות
תקצה: מצוות לא תעשה - שלא להוסיף על ל"ט מלקות
תקצו: מצוות לא תעשה - שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה
תקצז: מצוות לא תעשה - שלא תנשא יבמה לשוק
תקצח: מצוות עשה - ליבם אשת אח שמת בלא בנים
תקצט: מצוות עשה - מצוות חליצה
תר: מצוות עשה - להציל נרדף אפילו בנפש הרודף
תרא: מצוות לא תעשה - שלא לחוס על הרודף
תרב: מצוות לא תעשה - שלא להשהות מדה ומשקל חסר
תרג: מצוות עשה - לזכור את אשר עשה לך עמלק
תרד: מצוות עשה - להכרית זרעו של עמלק
תרה: מצוות לא תעשה - שלא לשכוח מעשה עמלק

דברים, פרשת כי תבא
תרו: מצוות עשה - לקרא פרשת ביכורים
תרז: מצוות עשה - להתודות ודוי מעשר
תרח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מעשר שני באנינות
תרט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מעשר שני בטומאה
תרי: מצוות לא תעשה - שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה
תריא: מצוות עשה - ללכת בדרכי ה' יתברך

דברים, פרשת וילך
תריב: מצוות עשה - להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך
תריג: מצוות עשה - שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו

מצוות עשה - לדעת רמב"ן להשלים רמ"ח מצוות עשה -
א: לאכול בכור ומעשר שני בירושלים
ב: לאכול תרומה טהורה דווקא
ג: לאכול פירות שביעית ולא לסחורה
ד: לשבת בארץ ישראל
ה: להניח לעיר מצור מקום לנוסף
ו: לזכור את אשר עשה ה' למרים
ז: תמים תהיה עם ה' אלוהיך
ח: להפריש תרומה מן היפה או מן השוה
ט: להקריב קורבן מבהמה ולא מחיה
י: להקריב את כל הקורבנות בין שני התמידין
יא: לאכול הפסח בלילה ולא ביום

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר