מאמרים וראיונות

פרשת מצורע

פרשת השבוע | רבקה ראש | ט' אייר התשע"א | 4575 | 0 | |

פרשת מצורע

וידבר ה', אל-משה לאמר. זאת תהיה תורת המצרע, ביום טהרתו: והובא, אל-הכהן. ויצא, הכהן, אל-מחוץ, למחנה; וראה, הכהן, והנה נרפא נגע-הצרעת, מן-הצרוע. וצוה, הכהן, ולקח למטהר שתי-צפרים חיות, טהרות; ועץ ארז, ושני תולעת ואזב.

צרעת-צר -רע -עת.זמן שבו צר ורע.
הסיבות בגללן באה הצרעת לאדם:גאווה, צרות עין ולשון הרע.
לשון הרע ,רכילות היא כה חמורה ,שעל ידה מעבירים את הנגע השלילי לעוד בני אדם שעלולים להידבק .לשון הרע גוררת אוזן רעה שרודפת לשון הרע.
ככתוב בפרקי אבות:"עבירה גוררת עבירה".
מדרש תנחומא סימן ב': 'זאת תהיה תורת המצורע'.
זה שאמר הכתוב:" מות וחיים, ביד-לשון" (משלי' יח כא), הכל תלוי בלשון.
זכה, לחיים. נתחייב, למות.עסק בתורה בלשונו, זכה לחיים.
שהתורה עץ חיים, שנאמר, " עץ-חיים היא, למחזיקים בה"(שם ג יח).
והיא רפואתו של לשון הרע, שנאמר,
"מרפא לשון, עץ חיים; וסלף בה, שבר ברוח." (שם טו ד).

מובא במדרש (ויקרא רבה, פרשה לג):
"אמר רבן שמעון בן גמליאל אל טבי עבדו: לך קנה לי צידה
טובה בשוק. הלך וקנה לו לשון. אמר לו: לך קנה לי צידה רעה
בשוק. הלך וקנה לו לשון.
אמר לו: היאך זה אמרתי לך לקנות דבר טוב, קנית לי לשון.
אמרתי לך לקנות דבר רע, קנית לי לשון
אמר לו: ממנה (מהלשון) הטוב וממנה הרע. כשהיא טובה אין
טוב ממנה, וכשהיא רעה אין רע ממנה".

הבעש"ט מלמד ש"הרע כסא לטוב"
בספר יצירה נאמר ש"אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע"
קשה ליהנות מעונג תמידי ללא התחדשות
המושג רע נוטריקון" :ירידה צורך עליה".
ה"נגע" וה"רע" יעוררו את האדם וכל ירידה תהיה לצורך עליה
ולצרעת יבוא צרי.(רפואה)
האדם יכול לנתק עצמו מנגע הצרעת (צ-----רעת).במידה וישפר עצמו
יפריד את ה'רעת' מהצ' –ויישאר הצדיק.
ואיך מכפרים
"וצוה, הכהן, ולקח למטהר שתי-צפרים חיות, טהרות;ועץ ארז, ושני תולעת ואזב"
למה צפורים
אומר בעל הטורים:"כצפור נודדת מקנה כן איש נודד ממקומו.."
רש"י: הואיל והוא הבדיל- הפריד בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו אף הוא יבדל.
"ועץ ארז"(חזק וגבוה) - לפי שהנגעים באים על גבהות וגסות הרוח.
הנגעים באים גם על לשון הרע שהוא מעשה פטפוטי דברים,
לפיכך לטהרתו יביא צפרים שמפטפטים תמיד בצפצוף קול
מה שמניע את הפטפוט בגנות הזולת זו גסות הרוח.
-ישפיל את עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב.(רש"י)

ולקח למטהר שתי-צפרים. צפור בגימטרייא- שלום.
לרמז לבעל לשון הרע שיש תיקון לפירוד שגרם,לכוון לשלמות - בשלום.
כבחינתו של אהרן – אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ולדרכי התשובה.
אמרו חכמינו על בעל לשון הרע": מה תקנתו יעסוק בתורה ויתרפא''
"שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר ה'—ורפאתיו".(ישעיהו נ"ז)

"זאת תורת נגע-צרעת". "זאת תהיה תורת המצרע".
"זאת תורת, אשר-בו נגע צרעת". "זאת, התורה, לכל-נגע הצרעת, ולנתק".
"זאת תורת, הצרעת"
אומר בעל הטורים: חמש פעמים מוזכרת התורה ביחס לצרעת
לאמר לך, שהמספר לשון הרע ,כאילו עובר על חמשת חומשי התורה.

אדמו"ר מהר"ש, ספר המאמרים תרל"ב: ובזה יובן ענין טהרת המצורע, כי הנה כתיב 'זאת תורת המצורע' וארז"ל המוציא שם רע, שזהו היפך כללות כל המצות; כי ואהבת לרעך כמוך הוא כללות כל התורה כמו שאמר הלל לגר (שבת לא/א) 'מה דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא, זיל גמור'( מה שעליך שנוא - לחברך אל תעשה; זו כל התורה וכל השאר פירושים למצווה זו, לך ללמוד.); והמוציא שם רע פוגם בכללות כל המצות לכן צריך לעשות תשובה עד שיגיע לקן ציפור היכל קודש קודשים.

"והנה נרפא נגע-הצרעת, מן-הצרוע"

צרוע –עוצר- ערוץ

הצרוע עוצר ומוצא ערוץ לתיקון. יש בכחו של האדם לשוב לאיתנו. ולהתעלות מעל למצבו והנגע הופך לענג.

"נצר לשונך מרע; ושפתיך, מדבר מרמה. סור מרע, ועשה-טוב; בקש שלום ורדפהו" (תהלים לד יד)

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר