מאמרים וראיונות

מאמרים מאת: "רבקה ראש"

פרשת וזאת הברכה
פרשת וזאת הברכהפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

זוהי פרידתו של משה "איש האלוהים" מעמו. איש האלוהים כי מחציו ומעלה היה אלוהים. שלא שמר טינה לישראל שבגללם נענש ולא נכנס לארץ ולא די שלא שמר טינה בליבו אלא גם ברך.

פרשת האזינו
פרשת האזינופרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

דבריו האחרונים של משה הם דברי ברית הנצח והעדות לבני ישראל, דברי החיזוק בינם לבין הקב"ה. משה מגייס עדי נצח, את השמים ואת הארץ ואומר: "הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי".

פרשת וילך
פרשת וילךפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

משה נצטווה לומר את השירה המעידה ונותנת תוקף נצחי לברית בכל דור ובכל מצב שבו ימצא עם ישראל - "והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו...".

פרשת נצבים
פרשת נצביםפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

אתם ניצבים היום.. התורה רומזת במלה "היום", ל"היום תחילת מעשיך" ל"היום הרת עולם". הרת-לשון הריון. בראש השנה יש את האפשרות ל'הריון' חדש, חידוש הברית בין עם ישראל והקב"ה. וכך חוזר העניין בכל שנה ושנה.

פרשת כי תבוא
פרשת כי תבואפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

אסמיך - מקום שאינו נראה, סמוי, כך היא הברכה, סמויה מן העין. ומה שנראה כקללה, בעצם זו ברכה שאינה גלויה. הקללה היא ברכה סמויה. כל קללה בפרשה נאמרה גם בצורה הפוכה, כברכה.

פרשת כי תצא
פרשת כי תצאפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

"כי תצא למלחמה על אויביך", אין כתוב "כי תלחם", כי במלחמה הזו יש סיוע, האדם אינו יכול לבדו. אמרו חכמינו:(קדושין ל) "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו".

פרשת שופטים
פרשת שופטיםפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

אלול-ראשי תיבות 'אני לדודי ודודי לי'. אלול בארמית - חיפוש. זמן של התבוננות וחיפוש עצמי. האות שקשורה לחודש אלול-האות י'. האות הקטנה מסמלת ענוה, נקודה פנימית, שממנה ניתן לצמוח.

פרשת ראה
פרשת ראהפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

בפרשתנו נמצא יסוד הבחירה החופשית והיכולת לבחור בטוב או במוטב. מעשיו של היחיד משפיעים על הרבים וכך אומרת הגמרא: (קידושין מ, ע"ב): עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות.

פרשת עקב
פרשת עקבפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

חז"ל אמרו (אבות פרק שני) "והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות". "רבי חנניא בן עקשיא אומר,רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". "לזכות את ישראל", שהוא מלשון "זכות והזדככות".

פרשת ואתחנן
פרשת ואתחנןפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

להתפלל אומר שהיעד הוא להתחבר למי שאמר והיה העולם. תפילה כמו 'תופל (-מחבר) כלי חרס', להתחבר אל יסוד העפר שבאדם שהוא כחרס הנשבר. להתפלל במדויק, מילה במילה.

פרשת דברים
פרשת דבריםפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

"אלה הדברים, אשר דבר משה אל-כל-ישראל..." פרשת דברים נקראת לרוב בשבת הסמוכה לתשעה באב, משה מדבר על חטא המרגלים, שהוציאו דיבת הארץ, חטא שארע בתשעה באב.

פרשת מסעי
פרשת מסעיפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

רבי נחמן מברסלב אמר: "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד", שלמדת השמחה אפשר להגיע על ידי מציאת נקודות טובות בעצמו, וצריך רק לחפש.

פרשת מטות
פרשת מטותפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

מסופר על עיירה אחת בה כולם היו דנים את כולם לכף חובה כל הזמן. הצטער על כך רב העיירה ופסק כי מעתה, אדם שנפטר לא יובא לקבורה עד שלא יאמרו עליו דבר אחד לזכותו.

פרשת פנחס
פרשת פנחספרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

הפרשה מלמדת שליטה במידות. להיות רחמנים במקום שיש לרחם ולהיות אכזרים במידה והמציאות מחיבת.לאהוב את השלום כאשר הוא טוב לעולם, ולא להסכים לשלום בכל מחיר.

פרשת בלק
פרשת בלקפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

"לכה איעצך", בלעם אומר לבלק, יש דבר עדיף על הקללות, אלהיהם של אלו שונא זימה הוא. כדי להפילם, צריך לפגוע בצניעות שלהם, תביא את בנות מדיין והם כבר יתבוללו,יבלעו כעם. זה רצון בלעם.

פרשת חקת
פרשת חקתפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

אומר רבי נחמן מברסלב, שפרה אדומה הייתה מטהרת במקדש מטומאת מת, ואין באפשרותנו להקריב פרים בימנו וכדי לצאת מטומאה לטהרה יש לצאת מהשכל לאמונה דרך התפילה לה' מתוך ליבנו, "ונשלמה פרים שפתינו" - זו תפילה, שיוצאת מהשפתיים.

פרשת קרח
פרשת קרחפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

רבי שלום מבלז היה אומר: קרח עניו היה, אלא שענוותנותו הייתה פסולה, שהיה אומר: איני צדיק, וגם אחרים אינם צדיקים. אבל משה רבנועניו אמת היה, שהיה אומר: איני צדיק, אבל עמך ישראל כולם צדיקים הם.

פרשת שלח לך
פרשת שלח לךפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

'שלח לך אנשים' - סופי תיבות חכם, אנשים חכמים נשלחו נשיאים - כ'נשואי פנים'. אנשים חשובים, מקובלים, בעלי שיקול דעת.

פרשת בהעלותך
פרשת בהעלותךפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

בחסידות מוסבר שבביטוי "לא" "כן", טמון סוד. משה רבנו מסוגל לקחת את ה"לא" ולהפוך אותו ל"כן". ראייתו של משה היא ראייה אלקית, זו סגולתו ובזה יחודו.

פרשת נשא
פרשת נשאפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

ברכת הכהנים המובאת בפרשה מורכבת משלוש ברכות כל אחת ארוכה ונעלה יותר, ושיאה של הברכה היא המילה "שלום". "יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום."

פרשת במדבר
פרשת במדברפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

במדרש רבה כתוב: "אם אין אדם משים עצמו כמדבר, אינו יכול לדעת תורה ומצות". "מדבר" הכוונה למרחב הפתוח והחופשי.

פרשת בחוקתי
פרשת בחוקתיפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

הקב"ה מבטיח שבסופו של דבר: "בחוקתי תלכו". עתידים ישראל ללכת בדרך התורה, שהרי דרך אחרת אינה קיימת כלל.

פרשת בהר
פרשת בהרפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

שתי שביתות הקשורות אחת לשנייה. האחת, שביתת השמיטה - "שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר" והשנייה, שביתת היובל - "יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם".

פרשת אמור
פרשת אמורפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

הקב"ה פונה אל משה בלשון רכה - אמירה, וגם מורה לו לפנות באותה צורה אל אהרן ואל בניו. האמירה היא ההוראה. אמירה היא אמת. "להשיב אמרים אמת, לשלחיך".

פרשת קדושים
פרשת קדושיםפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

עולם הקדושה, שייך לכל רובד ומימד בבריאה, הוא ממוקד בארץ ישראל ובבית המקדש, שם שורה השכינה בעוצמות גדולות. הוא ממוקד בשבתות ובמועדים. הוא ממוקד בבני האדם, ובתוכם - בנשמה.

פרשת אחרי מות
פרשת אחרי מותפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

בני ישראל נגאלו ממצרים בין היתר, בזכות העובדה שלא שינו שפתם. שפה, בלשון הקודש, היא כניסה, פתח. לא לשנות את השפה, לא לדבר דיבורים "חמוצים", שהם החמץ הנורא ביותר והפתח להחמצה.

פרשת מצורע
פרשת מצורעפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

ולקח למטהר שתי-צפרים. צפור בגימטרייא - שלום. לרמז לבעל לשון הרע שיש תיקון לפירוד שגרם, לכוון לשלמות - בשלום.

פרשת תזריע
פרשת תזריעפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

לשון הרע, רכילות היא כה חמורה, שעל ידה מעבירים את הנגע השלילי לעוד בני אדם שעלולים להידבק. לשון הרע גוררת אוזן רעה שרודפת לשון הרע ככתוב בפרקי אבות: "עבירה גוררת עבירה".

פרשת שמיני
פרשת שמיניפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

שתיקתו של אהרון, אינה שתיקה של אין ברירה ,או כניעה, זו שתיקה של הבנה וקבלה. אומנתו של האדם בעולם הזה ,שישים עצמו כאילם. אהרן מבין שאין לבוא בקושיות ובתלונות כלפי ריבונו של עולם.

פרשת צו
פרשת צופרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

"אש, תמיד תוקד על-המזבח -- לא תכבה", המזבח נמצא בליבו של כל אדם. והאש- אש ההתלהבות - אותה אסור לכבות...

פרשת ויקרא
פרשת ויקראפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

הכלי יקר אומר" לכל אדם יש תאווה לחמדות העולם הזה המכונים דבש. וכמו שהדבש מתוק לחיך וריבויו מזיק, כך חמדות העולם הזה הכרחיים וריבויים מזיק.

פרשת פקודי
פרשת פקודיפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

הענן הזה הוא שריית השכינה בתוכנו "ושכנתי בתוכם", זו מציאות חדשה התעלות רוחנית גבוהה.ויש להיזהר,עבודת האלוהים עלולה להיהפך לעבודה זרה אם לא יהיו ברורים מגבלות החיים לצד הקדושה.

פרשת ויקהל
פרשת ויקהלפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

"ששת ימים, תעשה מלאכה" - נאמר תיעשה כלומר, מי ששומר שבת יש לו ברכה בימות החול והמלאכה תיעשה מעצמה שנאמר: 'לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה'

פרשת כי תישא
פרשת כי תישאפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

אמר הקב"ה למשה:כל מה שאתה יכול לרומם את האומה הזאת-ישראל רומם אותה וכאילו אותי אתה מרומם, שנאמר: "כי תשא את ראש בני ישראל"ואין ראשם של ישראל אלא הקב"ה.

פרשת תצוה
פרשת תצוהפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

ישראל נמשלו לשמן. השמן=נשמה.כפי שהשמן אינו מתערבב בשום משקה אחר ותמיד צף ועולה למעלה, כך גם ישראל עומדים תמיד למעלה מאומות העולם ואינם מתערבבים בהם.

פרשת תרומה
פרשת תרומהפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

"וזאת, התרומה, אשר תקחו, מאתם: זהב וכסף, ונחשת. ..." ודרשו חכמים: זהב וכסף ונחושת, שלוש דרגות בנתינת צדקה.

פרשת משפטים
פרשת משפטיםפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

התורה מלמדת אותנו שכאשר אדם תובע את חברו, יתבע אותו בפני בית דין הדן על פי דיני התורה בלבד, ולא בפני בתי משפט הדנים על פי חוקי הגויים.

פרשת יתרו
פרשת יתרופרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

היכולת לדבר תלויה בלהיות "איש שומע". מי שיש לו פתיחות לקבלה כמו ליתרו, יוכל גם להשמיע דבריו ואכן משה שומע לעצתו כיצד לנהל את מערכת השיפוט בעם: "וישמע משה, לקול חתנו; ויעש, כל אשר אמר."

פרשת בשלח
פרשת בשלחפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

המופת החמשי - 'מיום שנבראו שמים וארץ לא נהפכו מי הים ליבשה עד שיצאו ישראל ממצרים'. ישראל עמדו בזמן קריעת ים סוף במדרגה נשגבת של אמונה. אומרים חז"ל: "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן".

פרשת בא
פרשת באפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

הקב"ה ברא את הרע ונתן לו חלק בעולם, כוח של שליטה שנראה כאילו יש לו כוחות משלו. כוח השליטה המתעתע שמזין את עצמו. פרעה אותיות רע פה, הוא כח הרע ומשה נצטווה לבוא אל פרעה ולשבור כוח זה...

פרשת וארא
פרשת ואראפרשת השבוע | רבקה ראש | 13.05.2011

"אם ראה אדם שיסורים באים עליו-יפשפש במעשיו, שנאמר: "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'", הקב"ה מביא מכות וסבל כדי לעורר את האדם,שיתבונן.

פרשת שמות
פרשת שמותפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

מבאר רבינו בחיי: 'כי טוב הוא', היה מספיק לאמר 'כי טוב', למה להוסיף מילת 'הוא'?כי 'הוא' - הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר: "אני ה', הוא שמי"

פרשת ויחי
פרשת ויחיפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

בברכת יעקב ליהודה יש את כל אותיות הא"ב חוץ מהאות זין. והטעם שזין הוא נשק. וזהו רמז, שמלכות יהודה לא תהיה דומה לשאר המלכויות שמנצחים אויביהם בכוח הנשק, אומנותו של עשיו. נצחונו של יהודה, ניצחון רוחני.

פרשת ויגש
פרשת ויגשפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

ה"ויגש" של יהודה, כלומר קרבתו גרמה לכך שיוסף מזמין את כולם לגשת אליוהחל לקרבם, והבטיח את ארץ גושן, שגם הוא מלשון "ויגש", קרבה ואהבה. ויגש היינו לשון פיוס ושלום ,הגורם לאיחוד המשפחה.

פרשת מקץ
פרשת מקץפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

אחיו של יוסף באים לשבור שבר במצרים מצרים-מקום צר, צרות. יוסף מתנכר אליהם, והם תוהים מדוע אלוהים עושה להם רע. לא מפשפשים במעשיהם "מה-זאת עשה אלהים, לנו"

פרשת וישב
פרשת וישבפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

האחים שונאים את יוסף המקבל מיעקב כתונת פסים ולא יכולים לדברו לשלום. מעיר רבי יהונתן אייבשיץ, שעיקר הצרה הייתה שלא יכלו לדבר אחד עם השני, ואילו נדברו ביניהם ,אפשר שהיו מוצאים דרך לרכך השנאה שאפיינה את היחסים.

פרשת וישלח
פרשת וישלחפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

מדרש לקח טוב אומר: אמר רבי יונתן, כל מי שרוצה לרצות מלך או שלטון ואינו יודע דרכם וטכסיסיהם, יניח פרשה זו לפניו וילמד ממנה טכסיסי פיוסים וריצויים".

פרשת ויצא
פרשת ויצאפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

"ויקח מאבני המקום, וישם מראשתיו; וישכב, במקום ההוא" אומר המדרש: שתים עשרה אבנים לקח מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק, רמז שעתידין לעמוד ממנו שנים עשר השבטים ונעשו כולן אבן אחת, שנאמר: 'ויקח את האבן אשר שם' שעתידין להיות גוי אחד.

פרשת תולדות
פרשת תולדותפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

שואלים חז"ל למה נמשלה תפילתם של צדיקים לעתר כפי שקילשון מהפך את התבואה ממקום למקום, כך תפילתם של צדיקים מהפכת את דעתו של הקב"ה, ממידת האכזריות למידת הרחמים.

פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרהפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

המדרש מציין את גדולתה של רבקה,שהיתה ראש לדורשות את ה' "מעולם לא נזקק הקב"ה להשיח עם אשה אלא עם אותה הצדקת"

פרשת וירא
פרשת ויראפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

"ויהי, אחר הדברים האלה, והאלהים, נסה את -אברהם: "אברהם מוכן לקראת המימוש האולטימטיבי, הניסיון האחרון. בניסיון העקידה הקב"ה ניסה אותו במידת היראה כי עיקר מדתו של אברהם היא אהבה.

פרשת לך לך
פרשת לך לךפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

אברהם הוא העברי הראשון,הוא רואה מעבר,יוצר מעבר ושינוי בעצמו. ומכאן מקור הברכות - "ואעשך לגוי גדול", שעיקר הגדלות במעשים שמעל הדעת.

פרשת נח
פרשת נחפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

יכולת התיבה לעמוד בסערות נבעה ממסירות הנפש שנח השקיע בבנייתה. נח הראשון שמכונה בן בתורה: "ויולד, בן". בן לשון בנייה. ונח לשון נחמה ותקווה. "זה ינחמנו ממעשינו.."

פרשת בראשית
פרשת בראשיתפרשת השבוע | רבקה ראש | 11.05.2011

"כיון שירדה לעולם הזה (התורה), אם לא היתה מתלבשת באלו הלבושים שבעולם הזה, שהם הספורים ודברי הדיוט,לא היה יכול העולם לסבול". (זהר בהעלתך נ"ט).

ראש השנה
ראש השנהגולשים כותבים | רבקה ראש | 08.07.2015

ראש השנה כשמו מסמל תחילת שנה חדשה - ראשית השנה - שנה לשון שונה-חוזר שנית, שנה לשון שינוי, ראש השנה-ראשית השינוי בפנימיותנו.

שלום שלום לרחוק ולקרוב
שלום שלום לרחוק ולקרובגולשים כותבים | רבקה ראש | 08.07.2015

הרב ישראל הראל שליט"א
הרב ישראל הראל שליט"אפגוש את הרב| רבקה ראש ועליה לוי ספיר | 28.06.2015

הרב ישראל הראל שליט"א (הנכד של הבבא סאלי זצוק"ל). סרטון בלעדי לאתר עם הרב ישראל הראל שליט"א -יא' בסיוון תשס"ו... מברך את האתר בסעודת מצווה לסיום מסכת בבית משפחת ראש בצפת!

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר